HomeDe aprilbewegingPagina 151

JPEG (Deze pagina), 842.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

WK-l WWYYEWYY-Yi M Tri M-, ..,. mii, KK . ' " "‘_’?"""-­-­-ï-­­­­­-­ ­-e..._
jl
, j
tt? ·. _ g
- 144; # j
Ff onschuldige klokgelui aanstoot geeft, weldra ook het ge- i
meenschappelük gezang in de kerkgebouwen zal moeten
verboden worden, omdat een andersdenkende voorbgganger j
j of buurman zich er over gelieft te ergeren. l‘daar dit neemt
j j niet weg, dat het amendement toch betrekkelijkerwijs een j
verbetering moet genoemd worden, inzoover het, in strijd 3
­,° met het stelsel van het oorspronkelijk artikel, van de org'- i
heid regel en van verbod uitzonclcring maakte. Meent men
echter dat uit dien hoofde de Regering het amendement be-
., i streden heeft, dan vergist men zich. Ze was wel van oor- ä
J deel: "het is gemakkelijker verzoeken af te slaan, dan tus- i
g i; ii sehenbeide te komen." Maar de minister van justitie liet ‘
jl D op die verklaring onmiddellijk volgen: "Begrijpt de Kamer ‘ T
het anders, ik zal er mij niet tegen verzetten ‘." Het April­· V
A ministerie wilde de vruchten van zijn "rijp beraad en naauvv- T
i . keurig onderzoek" volstrekt-niet aan de Tweede Kamer op-
gj dringen. Nog-duidelijker en treifender bleek dat tüdens de L
z` beraadslagingen over het andere amendement. De Regering
had namelijk (in art. 2) voorgesteld, dat zonder toestem- E
ll. ming des Konings geen vreemdeling de openbare godsdienst
I zou mogen bedienen. Ze had daarvoor een krachtige drang-
reden opgegeven; - "vreemdelingen, hier gewoonlijk zonder
" betrekkingen, zonder belang en zeker zonder vaderlandsch
[ gevoel, kunnen niet zonder gevaar toegelaten worden, om
openbaar van een bijna onschendbaar standpunt het woord ”
_ j te voeren ‘2." Die drangreden was door ieder bekommerd
g adressant beaamd. Dit voorschrift zou een dam opwerpen
tegen de Roomsehe missies; - aan de paters Redemptoristen j
. I zou nu het verder-rondreizen kunnen belet worden. lIen
l ‘ zou nu in de mogelijkheid geraken om den voortgang van
jj Rome’s kerk, althans-gedeeltelijk, te stuiten. lV[en zou,
E althans-gedeeltelijk, toch "billijke bevrediging" van regt-
matige grieven erlangen. Reeds bij voorraad verlieugde
" men zieh. Daar wordt in de Tweede Kamer, te mid­· l
je den der beraadslagingen, het denkbeeld geopperd om het i
l ï stelsel van het artikel geheel o1n te keeren, - om alleen I
j het bekleeden eener vaste kerkelijke bediening van ’s Ko·~ _
? j nings goedkeuring afhankelijk te maken en de vrijheid
; tot prediking ook aan den vreemdeling te laten. Een amen- _
I, ‘ Ilandd., dl. III, p. 176.
gi =` =‘ Memorie van toelichting; (Handel., dl. II, p. 8).
l
lgll