HomeDe aprilbewegingPagina 150

JPEG (Deze pagina), 804.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

Z
j -- 143 ­-
j gen regten zou beschouwd worden. Ze waarschuwden, dat
haar aanneming alleen zou dienen om de spooksels van twee-
K dragt en godsdiensthaat hier wettelijk te naturaliseren.
i Maar het was alles vruchteloos. Het Aprilministerie zag,
l met behulp van dreigende verzekeringen, zich door een "aan-
eengesloten getal stemmen" de overwinning verzekerd. De-
genen die de wet veel te zwak en onbeteekenend keurden,­
degenen die haar indiening beschouwden als een inbreuk op
het Koninklijk praerogatief, ­ degenen die tegen haar terug-
werkende kracht luide hun stem verhieven, - degenen wier
verdraagzame geest van het denkbeeld eener gelegenheids­
wet gruwde, - allen vereenigden ze zich ten­langen-laatste,
en bragten zóó de bijna-vergeten leer van tegen­spo·a/aan en
voor-stemmen weer in toepassing. Y/Vanneer het ministerie
een wet noodig rekende, dan wilde men daarin wel berus-
3 ten; ­ die treffelijke drijfveer bragt een en veertig leden der
Tweede en twee en twintig leden der Eerste Kamer tot het
j besluit, om aan de wet het zegel hunner goedkeuring maar
te hechten. Het middel, door het Aprilministerie tot "billijke
j bevrediging met eerbiediging van de regten der Roomsch-
l Katholijken" aangeboden, werd met een betrekkeli_jk­groote ·
meerderheid aangenomen en tot wet verheven.
De aanneming had echter in de Tweede Kamer geen
i plaats, voordat nog twee belangrijke punten waren gewij-
i zigd. Het ontwerp verbood (in art. 8), geluk men zich her-
" inneren zal, het klokkenluiden tot bijeenroepen der geloo-
vigen "in gemeenten waar kerken van meer dan één kerk-
genootschap zijn," wanneer niet vooraf de toestemming van
’s Konings commissaris in de provincie gevraagd en ver-
`· kregen was. In den loop der beraadslagingen over het ar-
tikel werd nu een amendement voorgesteld en aangenomen,
volgens hetwelk de vrijheid tot klokkenluiden, ook in zulke
gemeenten, in den regel zou blijven voortbestaan, en alleen
bij uitzondering zou kunnen opgeheven worden. Met het
voorschrift-zelf` hebben we, zoomin in zijn gewijzigden als in
jl zijn oorspronkelijken vorm, vrede. Vi/`e zhn overtuigd-en de
_ geschiedenis der laatste maanden heeft het bewezen ‘ - dat
het alleen strekken zal om twist en tweedragt uit te lokken
ij en te vermeerderen; ­ en we meenen dat, wanneer reeds het
i ........­
i
' De verwikkelingen in de gemeente Kockenggen zijn algemeen­bekend. _

E
l
2