HomeDe aprilbewegingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 770.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

I. IQ _.
Die toon was voor iederen Protestant in vele opzigten kwet-
send. De Hervorming werd daarin het werk van "den vij-
` andigen menseh" genoemd. Stoutweg werd er in beweerd,
, dat "de katholieke godsdienst in dat koningrük met den
dag toenam,” en hoog opgegeven van het "groote nut,"
‘ dat de herstelde bissehoppelijke hierarchie aan "de katho-
lieke zaken en de geloovigen" zou aanbrengen. Ik betwist
den Paus het regt niet, om op zgn standpunt dat alles te
zeggen. Ik geloof, dat Alberdingk Thym regt had, toen
hij beweerde ‘: "Ik ben noch geroepen, noch gestemd de A
verdediging op mij te nemen van de form der Pauselüke
stukken in al hare clcmäls, maar waarom moet het woord
gl bgïqcloof in den mond eens volksvertegenwoordigers, toege-
Q past op de godsdienst züner Katholieke landgenooten -
waarom moet het monstrzmz zfrcmssubsámztiaáionis van een
Hoogleeraar aan een onzer publieke instellingen van onder-
,) wüs, uitgesproken in de tegenwoortligheid ook van een
Katholieken ambtgenoot en van Katholieke studenten, min~
der grievend gerekend worden, dan het woord kez‘terq' in
den mond van het Hoofd der katholieke Kerk?" Ik geloof
zelfs dat men, wanneer de Paus honigzoete woorden, vol
‘ verdraagzaamheid en gematigdheid, had gesproken, hem
van "Jezuitenlist" zou hebben beschuldigd, en met niet min-
i der vnandigheid tegen de tot stand gebragte kerkregeling
l zich aangekant. l/Iaar de onverdrangzaxne taal, door den
pauseluken Stoel gesproken, werd nu een wapen, waarvan
` de drijvers der beweging zich bedienden om den hartstogt
; en de verbittering der Protestantsche volksmenigte meer en
l meer te doen toenemen.
Ook over het ministerie deed de tot stand gebragte l
I kerkregeling het onweder losbarsten, dat reeds lang had
l gedreigd. In de alloeutie werd een lofrede gehouden
_ op den "geest van billukheid en regtvaardigheid, waar-
p i mede zü, die de zaken van dat Rük (Nederland) be-
heeren en besturen, vervuld zijn." Die lofrede werd nu
gebruikt om der menigte diets te maken, dat Thorbecke
ons aan Rome verkocht had. Reeds­vroeger waren de za-
den van wantrouwen tegen (l.l(311 staatsman met volle handen
uitgestrooid. De Fakkcl, het orgaan der anti­papisten,
had het nog kort te voren gedaan. "Of Thorbecke in het
‘ J. A. Alberdingk Thijxn, De katholieke kerkregeling in ons Vaderland, p. 14.
nu
l
l
l J