HomeDe aprilbewegingPagina 135

JPEG (Deze pagina), 840.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

-­ 130 -

i zielen woont. En tot op den huidigen dag wordt er, niet
j het artikel der wet, maar de circulaire gehandhaafd. Voor
pi de eigenl§k­gezegde noordelüke provineiën daarentegen geldt
jj een Koninklijk besluit van 23 April 1822, in welks aanhef
jj niet de minste melding van het artikel der wet wordt ge-
‘ maakt, en met dat artikel in lijnregten strijd. Immers, het
§_ beperkt de vrijheid, door de wet aan het plcttteland gelaten,
tot die gemeenten waar altüd, "zonder interrupties," open-
bare proeessies hadden plaats gehad. WVe voegen hier ten
{ overvloede nog iets bu; ­ wanneer het kon worden aange-
toond dat het stelsel der wet in strüd is met het stelsel on-
Li zer grondwet, dan mag niet vergeten worden "dat, zoo al
j 1 eenig artikel door de politie mogt zijn in acht genomen,
daarom nog niet de geheele wet, waarin het voorkomt, hier
te lande verbindt, strijdig met de grondwet‘." In dat geval
i zou zelfs die onderstelde geldigheid van artikel 45 nog niets
K ‘ bewijzen voor de geldigheid van heel de wet.
2 En het stelsel der wet van Germinal is werkelük in strüd
met het stelsel onzer grondwet; ­ we zullen dat nu in de
derde plaats nog met een enkel woord aantoonen. Te dien
jj einde behoeven we maar te wüzen op één enkele bepaling; ­
la op de bepaling namelijk, waarin de Eerste consul een
( examen instelt, door een bisschop en twee priesters, die hu-
zelf daartoe benoemt, van de aanstaande bisschoppen af te
nemen over hun leer ("sur leur doetrine"), en van welks uit-
slag een omstandig rapport moet worden gedaan aan den
staatsraad, die belast is met het bestuur der eerediensten.
In die ééne bepaling spreekt heel het stelsel der wet zich
uit; - het stelsel van regeling der Kerk door het staatsgezag,
voorzeker het stelsel onzer grondwet niet, maar integendeel
K daardoor ten eenenmale uitgesloten. En nu is het wel waar,
j dat een wet kan bestaan en blüven bestaan, die in strijd met
jg de grondwet is. Maar wanneer? Alleen­dan wanneer de
j grondwet uitdrukkelük zegt, dat het onderwerp door een
nieuwe wet moet geregeld worden, gelijk dat b. v. met het
L onderwijs en het armbestuur het geval is. IV aar ze dat niet
l doet, is een wet wier stelsel tegen het hare vijandig overstaat,
door haar invoering van zelf en onmiddellijk £Lfg(3SClltlf'lZ.
Bovendien , we hebben in dit bijzonder geval een nog­ster­
j ker bewijs, dat de grondwet van 1815 aan de wet van Ger-
j ‘ De heer Thorbecke (Handd., dl. II, p. 483).
te ‘