HomeDe aprilbewegingPagina 134

JPEG (Deze pagina), 834.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

i -« 129 -­
zoek, waar geen partijbelang bij in het spel kwam. Zij
verklaart in haar rapport, dat de wet "in de beide provin-
ciën, waar zij ooit eenige kracht bezeten heeft, voor Lim-
i burg en den linkeroever van de WVester­Schelde voorloopig
uitdrukkelijk moet worden gehandhaafd of hersteld." Het
’ is bekend, dat het niet geschied is. De gevolgtrekking ligt
voor de hand.
pi Maar zoo al niet van heel de wet, dan meent men toch
‘ van een paar artikelen de verbindbaarheid te kunnen be-
wijzen; ­ van art. 1 en van art. 45. 1Iet welk regt? Laat
ons zien. Over de vraag, of artikel 1 vóór 1848 verbin-
dende kracht heeft gehad, willen we niet eens twisten. Het
was gerigt tegen de bevelschriften en breve’s, uitgevaar-
digd door een buitenlandsehe geestelijke magt. Gesteld dus
het was hier te lande ooit van kracht geweest, het zou dan
, toch sints 1848 door artikel 170 der herziene grondwet stil-
j zwügend zijn afgeschaft, en het beroep, in 1853 op dat af-
geschafte artikel gedaan om de voortdurende geldigheid der
wet te bewijzen, mist bn gevolg even goed allen redelijken
i grond. Maar artikel 45? Heeft althans-dat artikel, na
ii 1848, verbindende kracht behouden? Men heeft het be-
weerd, en daarvoor een bewijs ontleend aan artikel 167 der
grondwet. In dat artikel wordt namelijk vrijheid tot gods-
dienstoefening buiten de kerkgebouwen verleend voorzoover
l "de bestaande wetten en reglementen" dat toelaten; - en
i met die "wetten” kam, zegt mon, geen andere wet dan die
j van Germinal zun bedoeld ­ ook al stond het niet uitdruk-
kelük vermeld in een toelichtende nota, tijdens de grond-
êj wetsherziening door de Regering overgelegd - want zij is de
E-- éénige die (in haar 45Sm artikel) over het onderwerp han-
, delt. lVij antwoorden: de auteur dier nota heeft zich ver-
gist. De grondwetgever verwüst naar de "Z>estacmcZe" wetten
F en reglementen; ­ en het is middagklaar, dat dit artikel der
wet van Germinal reeds in en vóór 1848 daaronder niet kon
worden gerangschikt. VVant wat verbiedt het? Het houden
A van openbare processies in de steden, en nog­maar alleen
l in die steden "waar kerkgebouwen zijn, aan verschillende
j eerediensten toegewijd? Maar in Limburg en Staatsvlaan-
deren is het artikel bijna-onmiddellijk in zijn werking ver-
lamd door een circulaire van 30 Germinal jaar XI, volgens
welke het artikel alleen­dáar toepasselijk mag geacht worden,
l waar een Protestantsche bevolking van minstens-zesduizend
fl _
jl
i
l