HomeDe aprilbewegingPagina 131

JPEG (Deze pagina), 822.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

._? _ ä
' ­­ we ­..
ll gekend, dan moest het haar vanzelf en met noodzakelijk-
heid ook toekennen aan het wezenlijk en meest­belangrijk
ik deel der wet, aan het concorclctat. En het bewüs is ligt te
leveren, dat het concordaat van 1801 toch moeijelijk tot in
Augustus 1853 Nederlandsche staatswet kan geweest zgn.
1Ve behoeven daartoe voorzeker op slechts­twee bepalingen
;·' te wijzen, op de bepaling namelük, waarin het Gouverne-
­ ment de Roomsch-katholieke godsdienst erkent als de gods-
dienst van de groote meerderheid der burgers van den
lp. Staat, en op de bepaling waarin het aan de aartsbisschop-
‘*· pen een jaarlükscli inkomen van vüftienduizend en aan de
pi bisschoppen een van tienduizend francs verzekert. Het
concordaat was dan ook gesloten, lang-vóór Noord-Neder-
land bij Frankrijk was ingelijfd. En nu heeft men wel
beweerd dat door Napoleons decreet van 22 Junü 1810,
hetwelk de wet van Germinal ook in Nederland regtsgel­
dig heeft gemaakt, vanzelf sints dat tijdstip het concordaat
QL, - al ware liet dan ook niet toegepast ­ hier is ingevoerd.
Maar die bewering is onjuist. Het decreet van Napoleon
was met betrekking tot het concordaat nietig; ­ want het
t was gemaakt zonder voorkennis of goedvinden van den
E Paus, en een concordaat is geen tractaat, geen internatio-
naal verdrag, dat verbindende kracht zou hebben ook voor j
de deelen die later bij een Rük worden gevoegd. Door de .
A L overeenkomst, in 1827 tusschen `Willem I en den pauselijken
` stoel gesloten, wordt dat ten overvloede bevestigd; - ze
j bewijst dat de Nederlandsche regering begreep, niet een-
zndig en willekeurig tot de toepassing van het concordaat
[ _ van 1801 op Noord­Nederland te kunnen overgaan, maar
vooraf met het Hoofd der Roomsclnkatholieke Kerk in
H overleg te moeten treden, ­ met andere woorden, dat Na- l
poleons decreet ook door haar met betrekking tot het con-
cordaat als nietig is beschouwd. En nu heeft 1nen wel l`
H [ gezegd: “Bü die overeenkomst wordt het wettig bestaan
à { van de wet van 18 Germinal jaar X erkend, want zij wordt _
I niet in de noordelijke provinciën ingevoerd, maar op de- I
3 L zelve slechts toegepast 1;" - doch in meer dan één opzigt A
j is die stelling valsch. Vooreerst leidt ze uit het woord 1
j j "t0eg¢pc¢st" een geheel-onjuiste gevolgtrekking af, inzoover
ze daarin een erkenning van het wettig bestaan der wet .
l _ ’ Haudd., dl. II, p. 7.
l ` «
z l
Q i
K
l
te ls