HomeDe aprilbewegingPagina 130

JPEG (Deze pagina), 815.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

. ­- 125 -­-~
omdat ze in strnd was niet die wet van Germinal. En de
i wet tot regeling van het toezigt op de kerkgenootsehappen
zou zün voorgesteld: "omdat de organieke bepalingen der
wet van Germinal niet passen op het beginsel van vrije gods--
dienst-belndenis, door de Grondwet gevestigd ‘ ;" met andere ’
; woorden: opdat door de afschaffing van die wet meer vrij-
heid aan de kerkgenootschappen zou worden verzekerd. Kon
i het nu bewezen worden dat er van verbindende kracht der wet
_; van Germinal geen sprake kon zijn, het zou een leerrijko
j bijdrage tot beoordeeling dier beide handelingen wezen; ­ men
zou zien inhoever het Aprilministerie, door tot ieders ver-
jj rassing die wet uit het stof der vergetelheid op te delven,
van een loffelijke zucht tot handhaving der wetten blijk heeft
gegeven, maar tegelijk, door onmiddellijk een minder-druk-
i kende wet tot regeling van het onderwerp voor te stellen,
voor betamelijke uitbreiding der kerkelijke vrijheid in de bres
i is gesprongen.
1/Ve willen beproeven het te doen. Vooraf herinneren we,
dat de wet van 18 Germinal jaar X (8 April 1802) uit
drie deelen bestond; - uit het concordaat, in 1801 tusschen
4 den pauselijken stoel en het Fransche Gouvernement gesloten, - G
uit organieke bepalingen, tot uitvoering van het coneordaat
dienende, - en uit organieke bepalingen betreffende de Pro-
testantsche eerediensten. Drie punten zullen we nu verder
° uiteenzetten; - vooreerst, hoe reeds de geschiedenis van het con-
j cordaat overtuigend bewijst dat de wet hier te lande nooit inge- j
voerd kan geweest zijn ; - ten tweede, hoe in ieder geval de wet
j in het grootste gedeelte van het Rük nooit verbindende kracht
heeft gehad, en hoe ze in de twee provincies, waarin ze dat wel
ij had, reeds lang weer was afgeschaft; - en eindelgk hoe heel
het stelsel der wet in strgd is met het stelsel onzer grondwet.
In de eerste plaats bewnst de geschiedenis van het concor-
daat reeds overtuigend, dat de wet van Germinal hier nooit
ingevoerd kan geweest zijn. `W at was het eerste en voornaamste
doel van die wet? De verhefling van het eoncordaat, in 1801
T gesloten, tot staatswet. De organieke bepalingen hadden alleen
in betrekking tot het eerste gedeelte der wet zin en beteekenis,
ze dienden - gelijk we reeds zeiden - alleen tot uitvoering van
het concordaat. Beweerde dus het Aprilininisterie dat aan
de wat hier te lande verbindende kracht moest worden toe-
‘ Woorden uit de memorie van toelichting (Idem, p. 7).