HomeDe aprilbewegingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 772.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

[ (
BQ velen, bepaaldelnk bij vele predikanten, kwam daar nog
iets anders bij. Deze laatsten waren sints een paarjaren, bijna
. zonder uitzondering, hevig verbitterd op Thorbecke, omdat
l hü naar hun oordeel de zelfstandigheid van hun eigen
_ kerkgenootschap in tweederlei opzigt op een verregaande
‘ wijze had miskend. Het Algemeen reglement der Her-
vormde kerk was door de Regering niet goedgekeurd, dan
onder elf beperkende voorwaarden. En het ontwerp van
wet op het armbestuur, door Thorbecke ingediend, onder-
wierp de kerkelijke armenzorg aan het werkdadige toezigt M
van den staat. 1Ve zullen hier niet treden in een beoor-
deeling van die beide handelingen; - wij vermelden ze,
,; alleen om in herinnering te brengen dat er - hetzij dan te ‘
i regt of ten onregte - hoog en algemeen misnoegen door
werd opgewekt. 1Ien geloofde toen nog, dat de zelfstan-
digheid der Kerk in de grondwet erkend was. Het pro-
M Vinciaal kerkbestunr van Zeeland ‘ beriep zich ter bestrij-
ding van de armenwet op "de grondwettige regten en vru-
heden onzer kerk;" - het vroeg "niets dan handhaving
van regten, door de Grondwet gewaarborgd? De kerke·
raad van Rotterdam 2 verklaarde, niet overtuigd te zün .
"dat de Staat in zün regt is, wanneer hü, de vrüheid en
zelfstandigheid der kerk erkennende, te gelijk zich mengt
in een deel harer eeredienst." De synodale commissie 3
r vroeg "hoe eene Staats­armenwet .... overeengebragt kan i
l worden met het vrü en zelfstandig beheer van onze Kerk, _
en alzoo met art. 170 der Grondwet? Ziet men die on-
vervaarde kampvechters voor de grondwettelnke zelfstandig- i`
heid van ham eigen kerkgenootschap kort-daarna vaandragers j j
( worden van een beweging, die aan het Roomse/z-katholieke `
kerkgenootschap diezelfde grondwettelüke zelfstandigheid be-
twist, men moet niet vergeten, dat die beweging ook tegen
Thorbecke gerigt was, die door zijn nieuw ontwerp van ar-
menwet nog onlangs hun verbittering op nieuw had opgewekt.
Vale zouden echter onbillijk zijn, wanneer we niet erken- 4
den, dat ook de Roomsch-katholieke Kerk, door de hou-.:3.
ding die ze sints een aantal jaren in en buiten Neder-
land had aangenomen, voor een deel zelve het ontstaan der
beweging heeft voorbereid. Het kon niet anders of die
1 Kerk. Courant (1853), 11**. 16. 2 Idem (1853), n°. 13.
3 Idem (185:2), n°. Q.
i
(