HomeDe aprilbewegingPagina 129

JPEG (Deze pagina), 807.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

/ "KZ i W aw vlrV??r1 ïA; ;;xrïYJ¤:¥MiagK¤ _rd”_­_-Nw $1*4-):Y_“;“_v_v_`_i?~_vi_Y {
tf
II
' M 124 -« .
blad dat geacht werd haar officieus orgaan te zün, de veel-
beteekenende vraag zien opwerpen: "Werd het wetsontwerp l
J ` afgestemd, en bleef de opgewekte bezorgdheid bestaan, wie
l durft voorspellen of de beginselen van reaktie, die zich in
l geheel Europa vertoonen, niet ook bn ons zullen doordrin­
j gen, en zal het dan zoo onwaarschunlijk zijn, dat Nederland ;
_ op het voorbeeld van eenige protestantsche en van bijna alle
ä katholieke landen, aan de godsdienst van de meerderheid i
» der bevolking voorregten verleent, waarbü de kerkgenoot­ X,
_ schappen der minderheid alleen als getolereerd voorkomen? ‘ "
. nu hoorde men den tüdelijken minister van Roomseh­katho­
· lieke eeredienst de verzekering geven dat aan de Roomsch­ ij
; katholieke geestelijken "het hun wettig tockomzmd inkomen" niet
g zou worden uitbetaald en "dat de in aanbouw zijnde kerken
van den toegezagden onderstand verstoken zouden bl§ven," l
j zoo lang de wet niet was aangenomen 2. Haar onverwijlde
aanneming was wenschelijk, ja onvermüdelük, in het belang N
l . van het kerkgenootschap-zelf, tegen hetwelk gerigt was. De
j minister van justitie drong dit nog nader aan. "Ik voor mij
g ‘ zelven moet verklaren van deze plaats" -·- liet hü zich waar-
V sehuwend hooren ­-- "dat, indien het tegenwoordig ontwerp 4
j wierd verworpen, ik meenen zou verpligt te zün de wet van
j ,1 Germinal toe te passen “."
l WV dienen, terwijl we de eerste drangredenenin hun volle
¥ waarde laten, bü dit laatste punt meer­opzettelQk stil te staan. '
‘| ; WVe dienen te onderzoeken, inhoever aan die wet van Ger- j
j minal verbindende kracht mogt worden toegekend; ­ met
andere woorden: inhoever er van toepasselijkheid dier wet S
sprake kon zgn. Dat is noodig. Niet zoozeer omdat het
j Aprilministerie haar als een Medusa-hoofd aan de constitu­ ij
j tionele en Roomschdïatliolieke leden der Tweede Kamer heeft
g voorgehouden; ­ dat feit zou welligt te verklaren zijn uit de j
oude spreuk dat men, den vrede verlangende, wijs doet zich
‘ schünbaar ten oorlog toe te rusten. Maar het is noodig, om-
dat het Aprilministerie op de vermeende geldigheid van die
I, wet zich beroepen heeft ter regtvaardiging van zijn twee voor- T
j naamste handelingen. De verbindtenis, door het vorig Gou-
vernement met Rome aangegaan, zou nietig­verklaard zijn
l ‘ Amsterdamsche Courant van 22 Julij.
9 Handel., dl. II, p. 351 en 352.
B Idem, p. 360.
G? is