HomeDe aprilbewegingPagina 128

JPEG (Deze pagina), 795.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

` ­­ 1:23 ~­
te weigeren. De beslissing over de al- of niet-geschiktheid
van de zetels der hoofden of besturen van kerkgenootschap-
pen zou nu alleen na met hm gehouden overlag kunnen ge-
schieden (art. 5). De oprigting of inrigting van kerkge-
K bouwen, ook door Roomschen, werd nu aan de vooraf- ’
i gaande goedkeuring van het staatsgezag onttrokken, mits
men maar zorgde dat men op een afstand van minstens
t “tweehonderd ellen van eene bestaande l§Gl`l{” bleef (art. 7).
in En het oprigten of wnzigen van standplaatsen voor bedie-
l naren der openbare godsdienst - een zaak, die het oor-
spronkelijk ontwerp (art. 5) zoo wijselijk "in het belang der
openbare orde en rust" aan het goedvinden van het staats-
gezag onderworpen had - werd nu geheel overgelaten aan
de willekeur der Kerk. Met één woord: heel het stelsel
der wet, inzoover ze tegen alle kerkgenootsohappen was
gerigt, was omgekeerd. Alleen om het "te verdnidelijken," ­
alleen omdat ze had “opgemerkt dat men soms aan hare
woorden een verkeerden zin" - het orgaan der antirevolu-
tionairen had het wel vermoed! - "heeft gehecht, en haar
bedoelingen heeft toegeschreven, welke bij haar zelfs niet r
waren opgekomen ‘," had de Regering ieder hoofdpunt van i
het oude ontwerp prüsgegeven, en het gebied der kerke-
lijke vrijheid naar het oordeel va11 bekommerde €l.ClI‘€SS€tl1·
ten haast­weêr evenver uitgebreid als zij het vroeger had
ingekrompen.
Zóó kwam nu de wet den l2d°¤ Augustus in openbare K
beraadslaging. De Roomsch­katholieke leden der Kamer had- i
den, in verband met de voortdurend­verwaehte terugkomst
j van den heer Lightenvelt en ten einde het gewijzigde ont-
werp nog nader te kunnen bespreken, een uitstel van nog
vier dagen gevraagd; ­ maar het was hun geweigerd. Nu
eenmaal het orgaan der antirevolutionaire part§ de verkla-
ring had afgelegd: "het komt ons voor dat de gewigtigste
bezwaren uit den weg geruimd zi_jn;" - nu dus de aanne-
ming van het ontwerp zoo goed als zeker was geworden,
scheen de behandeling niet genoeg te kunnen worden ver-
haast. Ten overvloede liet de Regering het in den loop
der discussies niet ontbreken aan krachtige drangredenen
om een, altijd nog mogelijke, verwerping te helpen verhoe-
den. Had men reeds eenige weken vroeger, in een dag·~
I Hand., dl. II, p. 55.