HomeDe aprilbewegingPagina 122

JPEG (Deze pagina), 774.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

- 117 --
eenenmale, "dat onze Regering, met het oog op de verwik-
kelingen, waarin wh door de daden van den Paus gebragt
zün, _juist geene reden had om, te midden van de onder--
handelingen, die daarvan het gevolg znn, op de beschei-
denheid en gematigdheid van den Paus eene lofrede te
houden ’." ”
1/Vij vragen het na dit alles, is het oordeel te hard, dat
het orgaan der antirevolutionaire partä over die stukken
uitsprak? 1s het oordeel te hard, "dat de regten der pro-
" testanten, wier handhaving het hier in de eerste plaats heet
te -gelden, door den vorm dezer stukken tm minste evenzeer
werden prijsgegeven, als zü door den inhoud werden voor-
gestaan? 2"
Of nu echter die regten "door den inhoud" werkelijk
werden voorgestaan; - en zoo ja, inhoever en door welke
middelen, ziedaar een zaak, die ons nog altüd te onderzoe-
ken overblüft.
Twee punten maken het onderwerp der briefwisseling uit,
de bisschoppelijke eed en de regeling der bisschoppelüke ze-
tels. Daarover wordt niet "onderhandeld;" ­ dat zou niet
voegen. Er heeft niets anders plaats dan een wisseling van
denkbeelden over de beide punten, ten einde zoo mogelnk
tot een minnelijke schikking te komen; - met andere woor-
den , er heeft niets anders plaats - het Gouvernement heeft
het uitdrukkelijk verklaard! ­ dan een "diplomatieke aanra-
king." Laat ons zien, welke vruchten die diplomatieke aan-
raking heeft afgeworpen.
Dat aan de wenschen - of, zoo als sommigen het noe-
men, aan de "regten" ­ der Protestanten gedeeltelnk is vol-
daan, valt niet te ontkennen. In de keuze der bisschopsze-
tels is wijziging tot stand gebragt; ­ de aartsbisschop van j
Utrecht resideert nu te Haren en de bisschop van Haarlem
te Sassenheim. l{[aar dat is geschied ingevolge een artikel
van de wet op de kerkgenootschappen; ­ een "diplomatieke
aanraking" met Rome was daarvoor niet noodig, en heeft
` er - althans voorzoover ze sc/w·@’teZq'/c is geschied ­ niet eens
toe geleid. En nu is het wel waar, dat heel de wettigheid der
kerkregeling ontkend is, - dat men geweigerd heeft, ze
"als een volbragt en voldongen feit te beschouwen, omdat
al hetgeen tot dusverre hieromtrent heeft plaats gehad, slechts
1 De Ned. van 25 Julij. 2 Idem.