HomeDe aprilbewegingPagina 120

JPEG (Deze pagina), 806.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

l
j ­­ 115 ---
j ment, om iedere aanleiding tot verschil tusschen de beide
Hoven te voorkomen ‘." Ziedaar het standpunt, waarop men
veertien dagen nct de uitvam~cZi_qing van zzjn progmmma zich
plaatst; ­ men haast zich, aan den pauselijken Stoel de ver-
) zekering te geven dat de Nederlandsche staat, die zoo ge-
voelig beleedigd en door de schuld der Roomsche Kurie
in groote moeijelijkheden gewikkeld is, daarvoor voldo·ening?...
( o neenl vergiffenis, vraagt, en al het mogelüke zal doen
om verdere aanleiding tot misverstand te voorkomen; ­ men
j` haast zich aan den pauselijken Stoel de, na de ontstane ver-
j wikkelingen niet overbodige, verzekering te geven, dat het
Nederlandsche Gouvernement niets liever en levendiger
wenscht, dan in vrede en eendragt met hem te leven. Het
Gouvernement zegt en herhaalt dat met nadruk. En nu
verliest het de grieven der tweemaahlionderdduizend wel
niet geheel uit het oog. Het schenkt hun inzóóver een deel
van de "billijke bevrediging" die was toegezegd, dat het
protesteert tegen het kwetsende in toon en inhoud der allo-
cutie. Doch het draagt in de andere hand water; ­ het pro-
testeert, maar "met al den eerbied, welke het aan den H.
Vader toedraagt 2;" - het protesteert, maar spreekt tegelijk
zijne overtuiging uit, dat "zonder eenigen twijfel tegen
de bedoeling van Zijne Heiligheid ’°"’ sommige uitdrukkin­ .
gen, in de allocutie gebezigd, zulk een pijnlhken indruk op
"het Nederlandsche volk" hebben gemaakt; - het protesteert,
maar "niet alleen om de eer van zijn land te waarborgen,
doch ook om den H. Vader in staat te stellen, dien indruk
weg te nemen, door deze en gene zinsnede der allocutie op
te helderen, welke misschien kwalijk begrepen was “." En
wanneer het later bekennen moet, dat het "geene volkomen
voldoende ophelderingen heeft gevonden in het antwoord,
van wege Z. H. ontvangen "," dan verklaart het "zich te V
onthouden, in eene nieuwe discussie hieromtrent te treden,"
ten einde niet "de heeling van de ongelukkigerwijs, en ze-
ker strndig met de bedoelingen des H. Vaders, geslagen
wonde inoeijelijk te 1naken," on zich te zullen bepalen tot
"hernieuwing van zijn protest?
‘ Nota van 10 Mei 1853 (I-Iandd., dl. I, p. 405).
2 Idem (idem, p. 403).
3 Nota van 10 Mei (Handel., dl. I, p. 405).
‘* Nota van 27 Junij (idem, p. 439). 5 Idem,
8 * (
l