HomeDe aprilbewegingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 768.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

[
I
E ~ 7 --
[ van de grondwetsherzicning bleek het; ­ de veertiendui- N
4 zend liandteekenineen on de adressen tegen het incvediende
:> e. U
j ontwerp waren slechts voor een klein gedeelte afkomstig
· . . " `
; van de amstokratie, die vermindering van haar magt duchtte,
[ maar meerendeels van zich liberaal noeniende Protestan­ i .
[ ten, die voor vermeerdering van den invloed der Roornscln j
. katholieke staatsbur¤"ers en van hun kerkeli"ke vri'l1eid be~
[ 2: J .
[ vreesd waren. Het bleek gedurig uit "een der voornaam-
[ ste organen van het vzegatieee Protestantisine," gelijk de
···· ‘ . .
[ ­ zeker zeer positieve! - lTeclerlcmcler 1 het blad noemt,
[ waarin telkens gesproken werd van "de grondwettelijke re-
[ volutie van 1848, waarbij het historisch-protestantsch be-
[ ginsel ten eenenxnale werd verloochend "." Het bleek ster-
[ ker en duidelijker dan ooit te voren tijdens de Aprilbewe­
ging. "Eensklaps werpt Rome zijne bisschoppen in het l111(l~
den van het Pz·0testamf.sehe Nederlaacl "," riep de anti­revo­
lutionaire Jarti`. "VVi' Nederlanders wi' Protestanten .....
v J
beschouwen Nederland als ons land en ’s lands belangen als
onze belan en " verl<ondi<rde het hoofdor aan der o J kerke-
7 O 7
lijk terrein zich liberaal noeinende, Protestanten. "De vru-
heden in 1795 den Roonischen eryzeillig gegeven ...... zijn j
en bli'ven Oeëerbiedivd tenzi' hunne leiders en kerkvoo@­
J 2: 0 7 b
den van die vrijheden op nieuw weder misbruik mogten ma-
ken. Lz dat geval zouden wtf hen als lxlmleren moeten be-
schouwen en als lclncleren moeten behamlelen “." De bedoeling
is duidelük. Men zou den ROOD]SCl1­l{2Ltl10ll•’3l{(è1'1 hun grond-
wettelijke regten en vrüheden voorloopig nog wel laten be-
houden, maar alleen-wanneer zij er geen verder gebruik [
[ ­ want dat staat gelijk met misbruik ­ van maakten; - niet
i andere woorden, wanneer ze hun regten als ongeschreven [
[ wilden beschouwen. Dezulken erkennen de waarheid niet
[ van het schoone woord, door den hoogleeraar Broere
0*es Jrokenz "Het bestaan der Katholieken in dit land is
¤ l ,
geen vreemd, geen opgedrongen en geweldig, maar een
.. . . .. T i
[ natuurli k door en door historiesch oors Jronkeli k Neder- [
[ > 1 I _] _
landsch feit, en gij, die het bestrijdt, in plaats van het [
1 . .. .. .
[ daarvoor te huldigen, gij bestrijdt uw eigen Vaderland en
[ n zelven."
[ _....__. .-,.--. .
[ ’ De Ned., n°. 1012. 2 De Fakkcl, n°. 10. ·
[ 3 De Nieuwe Bissehoppen, p 3. " De Falakel, 11**. 17. [
[ 5 C. Broere, Een hezadigrl woord aan mijne welgezinde Prot. lanilgenom
[ ten, p. 58. [

l
i