HomeDe aprilbewegingPagina 119

JPEG (Deze pagina), 837.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

lïl l
ä
it ‘
-­- 114 - j
t ‘
j naar hare bepalingen te schikken. De belangen van het
Protestantisme hebben zeer zeker weinig bij die zending ge- l
wonnen; - wanneer we opmerken, hoe ook de heer Ligh-
tenvelt onlangs met het ordekruis van den H. Gregorius
werd versierd, mogen we veilig aannemen dat de “bevre­
diging," door zijne bemiddeling tot stand gebragt, den pau-
selijken Stoel naar den zin is geweest. Inhoever de zen-
ding in overeenstemming is geweest met hetgeen de eer en j
‘i‘ waardigheid van den Nederlandsehen staat vorderden; - veel i
meer nog, inhoever ze in overeenstemming is geweest met l
hetgeen het Aprilministerie, gedachtig aan znn oorsprong, l
Yi betaamd had, - laten we ter beslissing aan anderen over.
Maar had welligt het stelsel van "bill§ke bevrediging"
reeds­vroeger zijn kracht tegenover Rome geopenbaard? Had
l het soms de grieven der Protestanten reeds­vroeger ter harte
genomen? Had het daarvoor welligt reeds­vroeger, door
tusschenkomst van onzen gewonen gezant, voldoening ge-
.,3 K vraagd en gekregen, zoodat de zending van Lightenvelt,
‘ als voorzigtigheids­maatregel om nu het oprnzen van nieuw
. misverstand bn de indiening der wet op de kerkgenootschappen
* te voorkomen, minder onvergeeflijk mag genoemd worden?
Zoo vraagt misschien de een of ander. De inhoud der
nota’s, die door middel van onzen gezant met den pauseln-
ken Stoel zhn gewisseld, en tot wier openbaarmaking onze
Regering reeds den 13dCH Julü - vóór den aanvang van het
I; onderzoek der wet in de afdeelingen der Tweede Kamer-
. op aandrang van een der leden‘ is overgegaan, moge op
G ‘ die vraag het antwoord geven.
j ’t Is het Nederlandsche Gouvernement- we zeiden het
l vroeger reeds, maar we herhalen het hier, want het moet
bij de beoordeeling dezer briefwisseling met Home op den
voorgrond staan- ’t is het Nederlandsche Gouvernement,
i door hetwelk den 10dCH Mei de eerste poging wordt gedaan
om de ontstaande verwijdering te doen ophouden. Het re-
- kent zich verpligt, "ernstig en duidelnker op de ontvangene
mededeelingen terug te komen ;" ­ waarom? Uit hoofde, o
ja! van "het gewigt van het 0nderwe1‘p," alsmede uit hoofde
van den "indruk," dien Rome’s maatregelen in Nederland
hebben gemaakt; ­ maar een voorname drnfveêr is toch ook
_ "de levendige wensch van het Nederlandsche Gouverne-
1 De heer Gevers van Endegeest.