HomeDe aprilbewegingPagina 118

JPEG (Deze pagina), 825.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

- 113 -~
Het tweede punt, dat tijdens züne interpellatie door den
afgevaardigde uit Nümegen werd ter sprake gebragt, was
de aard en het doel van Lightenvelts zending naar Rome.
_ Tot groote verbazing van iedereen verklaarde de Regering,
dat "de hoofdzaak" deze was: "dat de Paus geen verkeerden
indruk zou erlangen omtrent het wetsontwerp, dat "aan
deze vergadering is voorgedragen ’." Het stelsel van "bi1­
luke bevrediging" bleek meer en meer in een ‘tegenover- r
gestelde rigting" te worden toegepast; - de vrees voor "on-
aangename aanraking" begon een zonderlingen invloed uit
te oefenen. Het begon er veel van te krügen, of ’t de Paus
was, die bevredigd moest worden. En nu heeft later de
zoogenaamde zelfregtvaardiging van den heer Lightenvelt
wel aan het licht gebragt, dat eigenlijk geen "hoofdzaak" is
geweest, wat door de Regering als de hoofdzaak was voor-
j gesteld. Maar welk dan het hoofddoel zijner zending was
geweest, behoorde niet tot de "openingen," die hü raad-
zaam oordeelde; ­ "voorzigtigheid verbood den Heer van
Hall van die andere instruotiën te reppen, ik zal die ook ij
niet bekend maken 2." Om de regtmatige grieven der Ne-
derlandsche Regering over de handelingen van den pause-
lüken Stoel kenbaar te maken, hebben ze wel niet gediendg- i
» die ergerlüke lofrede op "de zucht tot toenadering" en op i
"de verdraagzaamheid van beide Souvereinen" had anders 1
kwalijk i11 den mond van den heer Lightenvelt gevoegd.
ij Hadden ze wüziging van den aard of omvang der kerkre-
j geling ten doel gehad, dan zou de zending als mislukt moe-
ten beschouwd worden; - want die wijzigingen hebben zich
bepaald tot datgene wat door de wet op de kerkgenoot- *
i schappen van de goedkeuring der Regering afhankelijk was,
gemaakt. Maar het waarsehijnlükst is wel, dat het hoofd-
; doel der zending geweest is, den heer Lightenvelt te ver-
l wüderen ten einde het oprijzen van onverhoopte moeijelük-
l heden tijdens de discussies over de wet te voorkomen, en
dat het niet-minder belangrijk nevendoel was, den Paus tot
1 verzoenlhkheid te stemmen, hem te verzekeren dat de inge-
i diende wet noodig was tot mystificatie der bekommerde volks-
j menigte maar zonder eenig gevaar voor Rome’s Kerk, ten
ä einde zoodoende den pauselüken Stoel te bewegen om zich
ä .__...___...
l ' De heer van Hall (Handd., dl. I, p. 465).
jj { 2 Bijblad van 7 Sept. 1853.
ç x ca

l ii v
i 1 o
J l