HomeDe aprilbewegingPagina 115

JPEG (Deze pagina), 814.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

l
j -- 110 ~­-
Over de reden, waarom het ministerie van Roomsch-ka­«
tholieke eercdienst tijdelijk aan een Protestant was opgedra-
i gen, verspreidde de interpellatie weinig licht. De volksver-
tegenwoordiging vernam uit den mond van den tijdelijken mi- . .
nister, dat de Regering daarvoor geen reden had; ­ dat dit een ·
daad van den Kvovzing was, en dat wel niemand het wagen
i zou, Hem van deze handeling rekenschap af te eischen.
Meii had den moed niet, de juistheid van het vermoeden te ·
erkennen , dat er werkelijk pogingen waren gedaan om "per­
sonen te vinden, genegen om de verantwoordelijkheid van `
I de aanhangige wetsvoordragt op zich te nemen," maar dat
, men niet had gevonden "een enkel Katholnk in Nederland,
g die genegen was om de bedoelde voordragt, zoo als daar
V ligt, te verdedigen ‘." Men verzweeg wat tot zelfregtvaar-
i diging kon dienen, waarschijnlijk omdat men in den dwa-
. zen waan verkeerde, zoodoende te kunnen verbergen wat
voor ieder middagklaar was: de volstrekte algemeenheid der
‘= spanning onder de Roomsch-katholieken, de volstrekte al-
: gemeenheid van hun verbittering tegen het aangeboden
p ‘ wetsontwerp. ‘
: Over Lightenvelts zending naar Rome verspreidde de in-
terpellatie een zeer verrassend licht. Maar omtrent dit punt
T zün later nog zulke hoogstqnerkwaardige dingen bekend
j geworden; ­ en die zending beslaat in het stelsel van "bil­
{ A lijke bevrediging, met eerbiediging van de lregten der
j Roomsch-katliolieken," zulk een hoogst­belangrijke plaats, ­
‘ haar geschiedenis levert zulk een treflende bijdrage tot ken-
‘ merking van de lïlätllllêll, die tot handhaving der Protes-
tantsche belangen waren opgetreden, ­ dat we het een aan
i het ander behooren vast te knoopen en zóó tot een aaneen-
geschakeld geheel te verbinden. `We doen zulks reeds hier
‘ ter plaatse, omdat cen juiste waardeering van hetgeen de
W interpellatie omtrent deze zaak aan het licht heeft gebragt,
W anders onmogelük is. lWe wenschen twee punten te behan-
j delen; - Liglitenveltfs gevoelen over het aanhangige wets-
ontwerp, in verband vooral met zijne afwezigheid uit het
vaderland; - en het doel zijner zending, voorzoover daarom-
trent vroeger en later het een en ander is bekend geworden. 4
1 De heer Domnier (Handd. enz., dl. I, p. 461). Dejuistheid van dat ver-
moeden is later volkomen bewezen door de inlichtingen, die de heer Lighten­
ï· velt op 7 September in de Eerste Kamer heeft opgegeven.