HomeDe aprilbewegingPagina 114

JPEG (Deze pagina), 799.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

1
'
-- 109 -­
de verklaring hebben laten afpersen: "‘Wij hebben l1et aan­
knoopen van nieuwe onderhandelingen door het ministerie
van Hall ..... als onstemtlczmclig afgekeurd. Hebben wij daar-
door wantrouwen tegen dat ministerie willen verwekken?
Dat was niet ons doel."’ Het moet een pünlük iets zün ge- 1
weest, te zien en te weten dat men misleid werd, en toch
genoodzaakt te wezen om den sehän van het tegendeel aan
te nemen. Maar het gevaar van het oogenblik drong te
zwijgen, en - men liet de zending van den heer Lighten­
v velt voor hetgeen ze was.
En de Roomschskatholieken? Maakte die zending, die
onder de Protestanten zooveel naauw­bedwongen verbitte-
ring wekte, op hèn welligt een gunstiger indruk?
Het tegendeel is waar. Wat ze op­zichzelt` niet ongaarne
gezien zouden hebben, ­ wat ze op­zichzelf` als een blük
zouden beschouwd hebben dat er werkelük nog altijd aan
"eerbiediging" van hun regten gedacht werd, dat diende nd
l alleen om hun wantrouwen tegen het ministerie nog hooger
te doen stügen en hun bekommering nog te doen toenemen. ;
i De keuze van het tijdstip en heel de toedragt der zaak
s maakte, dat ze in die zending niets anders konden zien dan
een "mystiiicatie2." Daags­na het vertrek van den eenigen man
2 die in den ministerraad en bn de volksvertegenwoordiging ‘
j de belangen van hun kerkgenootschap met kennis van zaken E
1 kon verdedigen, zagen ze een wetsontwerp indienen, dat _
1 kennelijk een vijandige strekking juist tegen hun kerkge··
nootschap had en welks aanneming de zending naar Rome
è geheel doelloos moest maken. En te midden der heerschende
E spanning, gelijktüdig met de indiening van zulk een wets­ j
lg ontwerp, zagen ze nu het departement van Roomscli­katho­
i lieke eeredienst opgedragen aan een Protestant, en wel aan _
ë den man die de voorname ontwerper der gehate gelegen- i
heidswet was. Te verwonderen is het niet, dat ze door die
beide dingen zich gegriefd voelden, dat ze er miskenning ”
. van hun regten in zagen. En bevreemden kan het niemand,
dat over beide die punten weldra ­- den 27St€¤ Julij ­ door
een Rooinsclvkatholiek lid der Tweede Kamer 3 vragen ge-
rigt werden aan het ministerie.
t
gg I De Fakkel, n°. 31. .
2 De Tijd (Noord-Holl. Courant) van 1 Julij. ‘
3 De heer DOlTlTl`l(‘l' van P()l(lCl`S'(Jlllt. l
·ï
{ L
i