HomeDe aprilbewegingPagina 111

JPEG (Deze pagina), 812.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

{.(­¥**"'°'°2"‘:'°‘ü;:t­°V`°·'¤·£""‘x_'ï""‘il i Kiwi 7 " w_
l
. - 106 -­
zich zelf`, buiten verband met zün aard en strekking be-
r schouwd, voorzeker eveneens moet genoemd worden. En
l was dit laatste door de Roomsclrkatholieke dagbladen,
k die mi het eenparig petitionnement der Roomsch­katholie­
i ken als een trefliend blijk van geloofsijver en geloofsleven l
‘ luide prezen , met den naam van "straatrum0er" bestempeld,
daarmeê was geen afkeuring van het petitionnement-zelf
bedoeld, maar alleen van de wijze waarop het in vele plaat- ,
, sen was aangewakkerd en tot stand gebragt. De Roomsch­
katholieken mogten dat dan ook beweren, daar het petition­· `J
4 neren bij hen veel­stiller en rustiger is voortgegaan. Geen
l afkondigingen in de kerkgebouwen, geen vlugschriften of
aanplakbilletten tot opwinding der menigte, geen openlük
= vertoon tgdens het teekenen der adressen; ­ niets van dat
alles. Maar gesteld ook, het ware anders geweest, - gesteld, ·
ze hadden nu gedaan, wat ze drie maanden vroeger in J,
anderen hadden veroordeeld, had het orgaan der antipa­
pisten regt om daarover op hevigen toon uit te varen? Had
A het regt, om uit het petitionnement der Roomscl1­katl1olie­
, ken de gevolgtrekking af te leiden: "De Roomschen gedra-
gen zich als vijanden van het vaderland en den Koning.
j Die hen voorthelpt en begunstigt ook nu nog, die maakt
j zich schuldig aan .... vermctcl "’? De Roomseh-katholieken j
A deden immers niets anders, dan het voorbeeld navolgen, hun i
in April gegeven; ­ was het een niet evenzeer regt als het
ander? Of moest, volgens het orgaan der antipapisten, zelfs E ,
het regt van petitie geacht worden, niet aan Roomsch-kath0­ 2
l Zieken door, de grondwet te zün toegekend? Het schünt wel.
Dat blad vond zelfs vrijheid om tot verkleining der betee­
· kenis van het petitionnement der Roomsch-katholieken mid-
delen te bezigen, waarvan zich indertüd de dagbladen züner
tegenpartü tegenover het petitionnement der Protestanten
bediend hadden, en wier gebruik het toen met alle regt
streng veroordeeld had. De volstrekt-logenachtige bewe­ ‘
l ring, dat er in April geld zou zün uitgedeeld om onder- ä
teekenaars op de adressen te winnen ­ een bewering, uit `
onkunde of hartstogtelükheid zelfs in de Tweede Kamer
herhaaldä ­ had indertüd de billnke verontwaardiging van
het volksblad opgewekt. En ziel nu aarzelde het niet tot
.__..___ lê
‘ De Fakkel (1853), 110. 30.
2 De heer Storm (Handd. enz., dl. Il, p, BMX.
l i. i