HomeDe aprilbewegingPagina 102

JPEG (Deze pagina), 833.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

_ Q7 ._.

ruchten op vele kiezers een diepen indruk maakten. WVant
men zocht nu temeer hun oorsprong te ’s Hage.
De uitslag der verkiezingen was, voor den oogenblik al-
thans, zeer bevredigend; ­ de constitutionele partü leed een
gevoelige nederlaag. Vele van haar bekwaamste en beza-
digdste leden, van der Linden, Heemskerk, Metman, de
Fremerü, van Nierop en anderen, werden niet herkozen.
_ Thorbecke moest in alle overwegend­Protestantsche kies-
districten het onderspit delven. Van Zuijlen werd uit de
Kamer geweerd; ­ liever dan hem of Dullert, koos men een
1nan, die welhaast bij het nieuwe Bewind op erkenning en
bezoldiging der bisschoppen openlijk zou aandringen. Daar-
entegen won de anti-revolutionaire partij een tal van bond-
genooten; ­ en de man der reactie bij uitnemendheid ge-
noot de eer, gelükelijk door de drie grootste steden van
Nederland zich tot afgevaardigde te zien gekozen. De kie-
zers, gedachtig aan de bisschoppen, beijverden zich, 1nan­
nen te kiezen, die het ministerie tegen Rome zouden helpen
waken en, op hun beurt gedachtig aan de adressen, de
bisschoppen of minstens hun erkenning helpen keeren. Ze
lieten niet na, aan het ministerie de middelen te verschaf-
fen, om zijn stelsel van "billijke bevrediging" volledig te
ontwikkelen.
Reeds - of eerst? - daags na den afloop der verkiezingen
werd de natie in de gelegenheid gesteld om uit een eerste
proeve te leeren kennen, van welken aard dat nieuwe be-
vredigings­stelsel wezen zou. Men zal zich herinneren, dat
de vorige minister van Buitenlandsche Zaken onzen gezant
uit Rome had teruggeroepen, om van de hooge gevoeligheid
‘ der Nederlandsche regering over den onbetamelijken vorm
der kerkregeling een sterk sprekend en openlijk blijk te ge-
ven. Algemeen had die maatregel op de Protestanten een
gunstigen indruk gemaakt. Nu, daags na de verkiezingen,
bleek het dat het Aprilministerie onmiddellijk op dien maat-
regel was teruggekomen. Nu, daags mi de verkiezingen,
bleek het, dat den gezant bevel was gegeven om in Rome
te bläveng ­ dat er onderhandelingen met den pauselijken
Stoel zouden worden (of waren) aangeknoopt; ­ dat ze zou-
den gevoerd worden in Rome; - en dat onze Regering er
den eersten stap toe gedaan had. Nu, daags na de ver-
kiezingen, bleek het, dat het nieuwe bevredigings-stelsel ’
bevrediging, in de eerste plaats ook van Rome, ten doel
7