HomeDe aprilbewegingPagina 101

JPEG (Deze pagina), 826.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

lüke personen de verkiezingen van Mei 1853 heeft pogen
te beheerschen. Maar de juistheid der bewering kan door
twee, bij uitnemendheid treffende voorbeelden worden ge-
staafd. Groningsche predikanten hebben het zelf aan het
licht gebragt 1, dat een week vóór de verkiezing de predi-
kanten uit heel die provincie zün büeengekomen, en dat
men toen over de personen, die op den voorgrond dienden
gebragt te worden, met elkander beraadslaagd heeft. En .
de Middelburgsehe predikanten hebben zich niet ontzien
om een manifest uit te vaardigen, met llllll namen onder-
teekend, ten einde “in staatkundige twisten" - het zijn hun
eigen woorden 2 - "hunnen invloed, als ïzerders en Zeemars,
in het belang van Koning en Vaderland aan te wenden."
Die beide feiten spreken sterker dan alle redeneringen.
' Ten overvloede had men ook nog onbekende, maar niet
minder-üverige bondgenooten, die uit bescheidenheid of om
andere geldige redenen hun namen niet weten wilden. In
Deventer was Thorbecke op den voorgrond gebragt; - en
vóór de herstemming kwam er een gerucht in omloop, dat
de intendant van ’s Konings paleis uit Apeldoorn was geko-
men om het hoofd van het plaatselijk bestuur te waarschu-
wen, dat het garnizoen zou worden weggenomen - wanneer
die candidatuur mogt zegevieren. De Bredasche kiezers,
die eveneens op Thorbecke het oog hadden gevestigd, wer-
den door een gerucht van even-raadselachtigen oorsprong
aan de mogelijkheid van verplaatsing der militaire Akade-
mie indachtig gemaakt. Terwijl in ’s Hage voor van Zunlen
gewerkt werd, zag men eensklaps in een blad dat geacht
werd onder de leiding van een der bewindslieden te staan,
een advertentie opgenomen, die op straffe van verlegging '
der residentie het stemmen voor van Zuülen verbood. Wei-
nige dagen nadat Thorbecke te Breda en te Maastricht
was gekozen, vóór den aanvang der negentien herstemmin-
gen, vond de Koning goed, te bedanken als beschermheer
der maatsohappäen van landbouw, in die beide steden ge-
vestigd; - ook daaraan knoopte het gerucht een eigenaar-
dige beteekenis vast. En de organen der Regering bewaar-
den het diepste stilzwägeng - zeker uit buitengewone kiesch-
heid, omdat ze zelfs züdelings geen invloed op de verkie-
zingen wilden uitoefenen. Het gevolg was, dat die ge-
‘ Groningselie courant van 17 Mei 1853.
2 Zie "De Gr0ndwet" n°. 17, waar het manifest in zijn geheel wordt meê-
gedeeld.