HomeDe aprilbewegingPagina 100

JPEG (Deze pagina), 796.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

j ­ 95 --
wees hun zonneklaar, dat het ministerie Thorbecke zicl1
schuldig had gemaakt aan "terz§destelling van den grond-
wettigen invloed der Kroon ’." Het legde hun, met het
oog op de naderende verkiezingen, de vraag voor: "Is
tegenover anti-vzcitioozcilc theorien, ook in 1853 het Orange
boven! aan de orde van den dag? 2" Maar vooral de predikan-
W ten spreidden een ongeloofelijken ijver ten toon. De "her-
derlnke brief`," dien de synodale commissie der Hervormde
Kerk aan de onderscheidene gemeenten had rondgezonden
` om "den godsdienstigen en kerkelijken üver, zooveel noodig,
te bekrachtigen, te bezadigen en te heiligen," om den storm
der hartstogten te bezweren, om de erkentenis op te wek-
ken ot` te verlevendigen: "de inwendige regeling van an-
dere kerken behoort voor het minst van onze zijde niet
betwist noch belemmerd te worden," werd halfgelezen ter
zijde gelegd, en aan de gemeenteleden niet meêgedeeld.
Daarentegen was men üverig werkzaam om de lezing der
constitutionele dagbladen, die - naar het heette - allen aan
Rome verkocht waren, tegen te gaan; - en ijverig werkzaam
om de verkiezingen, zoo veel men kon, te leiden. Van
een hoogsbbelangrijken invloed maakte men een zeer on-
gepast misbruik. Dat ook de geestelijke zich met staats-
zaken inlaat, kan hem door niemand euvel worden afge-
nomen; ­ ook hij is burger van den staat, en als zoodanig
vcrpligt om voor de belangen van dien staat te helpen wa-
ken. Maar twee dingen moeten hem hoogst­omzigtig ma-
ken. Hij mag nooit vergeten, dat znn stelling hem een
eigenaardigen invloed verzekert, waarvan hij niet in heel
haar omvang gebruik kan maken, of de werking van het
wereldlük gezag wordt feitclgh verlamd en de suprematie
van de Kerk over den Staat is gevestigd. En bovenal mag
hij nooit vergeten, dat het zijn roeping als geestelgke is, de
menschen tot God te brengen, en dat hij zich onvermüde-
lük den toegang tot het hart van een deel züner gemeente-
leden afsluit, wanneer lin bü den strijd der partijen op staat-
kundig gebied zich te veel op den voorgrond stelt. Beide
die dingen evenwel werden nu door de meeste predikanten
ten cenenmale uit het oog verloren. Vïas het ook onbe-
wäsbaar, het zon niettemin als een orerlzckcmle zaak en als
onZ00ch01ibctm·]ï»it door den tijdgenoot aan de nako1neling­ i
schap mogen overgebragt worden, dat invloed van kerke- i
1 Ned., no. 872. i
2 Ned., n°. 373. _
l