HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 97

JPEG (Deze pagina), 635.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

l
, l
l
l

T ­- 85 ­--
van de regten der individuen en van hunne behoeften. Men
l ziet ligtelijk over het hoofd, dat uit de bijzondere indivi-
l duën het geheel is zainongesteld. De hooge geest, welke
naar Göxxnu, in den zuiveren wetgever huisvest, en die
het wezen der wetgeving over het geheel tracht te beoor-
, deelen, ziet, deivijl hij zoo zeer dit geheel in het oog houdt,
ook maar dit alleen, gewent zich om het als eene schep-
ping van zelfstandige waarde te beschouiven, zonder te
letten op zijne werkingen op het welzijn en den druk der
individuen, en zoo geraakt hij ligtelijk in verzoeking om
aan de burgerlijke- en strafxvet eene te ondergeschikte
Waarde in het Staats-organisme toe te kennen, en ziet hij
de stofie voorbij, waaruit zij moest afgeleid worden en welke
de wetgever slechts uit de handen des regters ontvangen kan,
Vat pr0cerZm·e-zveááeïz aangaat, zoo ligt het buitendien
in den aard der zaak, dat alleen de ervaren regter tot het
ontwerpen daarvan bekvvaam
·" Eene uitsluitend in het belang der wet werkende magt,
geraakt, wanneer er sprake is om die toe te passen, er al
ligt toe om de doode letter dcr wet de voorkeur te geven
boven den geest, wiens strekking is de zainenleving der Staats-
burgers te regelen, en zij bevordert daardoor ook bij de regt-
banken eene voor het materiële regt gevaarlijke letterknech-­
terij. Een veelbesproken voorbeeld is te afdoende, om het
niet bij te brengen. Dewijl art. 972 Code Ci2iäd«'OOISOl”l1`i_jf’i],
dat de erflater zijn testament den notaris dicteren, deze
het schrijven en de inachtneming van alle vormen márlmlc-
italzjt vermeld zal wowleiz, geloofden de regtbanken , dat het
gewone bezigheid de bedeeling des regts is, meer gewoon zijn de regtcn
der enkele personen te eerbiedigen, en die niet den afgod van het zoov
germamde gemeene welzijn op te offeren."
l
l
V
»l