HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 96

JPEG (Deze pagina), 644.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

l
l
‘ á

‘ -­­ SE?. ·­·
tl
_ _ G
gekneed, de strakke wetten rekbaar, op het leven en deszelfa g
, behoeften toepasselijk gemaakt, zoo zou het Roineinsehe l
I .. . i
regt wel bezwaarlijk nog heden geaeht, en voor de in de I
overige levcnsbetrekkingei1 meer beschaafde latere wereld
bruikbaar zijn gebleven. De lloineinen hadden te veel
levens-wijsheid, oin niet het jus d07Z0i'(ti`.i/HM, itzárorlztciztm r
mfjztvmtrli wel S?ljJ_ZJZG7Z(Zd eel c02·1·igemZá jaris civilis g2‘vtzfia
propáer ttfiliéatcnt pztöliccmt als vrvlx Vox jztris cávilis aan
te merken, dewijl het uit de zuivere bronnen van het
leven geschept werd. _
Een voorname grond, waaraan, ondanks den vooruitgang
van beschaving en wetenschap, het niet onze wetgeving zoo
ongelukkig gesteld is, mag daarin gezocht worden, dat inan-
nen van loutere bespiegeling, of wel zoodanige ainbtenaren,
die geene regterlijke betrekking bekleeden, te veel, daar-
entegen regterlijke personen te weinig op de wetgeving
kunnen werken. Slechts geheel ontaarde of tot de regts~
uitoefening onbekwanie regterwbeollegien kunnen het verwijt ^·`
verdienen, dat Göxmgn hun maakt.
lloezeer kunnen daarentegen Hoven van cassatie of
wetgevings-eollegiën ontaarden, welke alleen het doel voor
oogen hebben, om in het belang der wet en niet der
bijzondere regtszaken te handelen! De zoogenaamde hoogere
staatkundige overwegingen (I) verleiden ligt tot miskenning
(1) K1.n1:v, in de aanmerkingen op het geschrift van Ersmcnann
(Archiv _/'. Grim. R., III Dl., 2c St.), zegt: «lVie met de werkelijke
inrigting onzer Staten maar eenigzins bekend is,iveet,dat allen die eenig
gezag uitoefenen hun hoofdgezigtspunt hebben van waar zij uitgaan, en dat
zelfs in het geval, wanneer alle administratieve betrekkingen door regtsge-
leerden bekleed wierden, nog altijd de gewoonte, steeds naar een anderen
grondregel, dan naar dien des regts te werk te gaan, zeer ligt ten gevolge
heeft, dat zoodanige personen meerlietgecnzij St€1E1tSllCll.1IOCIHC11,(lE.l1W8l
de regtvaardighcid in aanmerking nemen; terwijl daarentegen zij, wier
l
l
»l