HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 95

JPEG (Deze pagina), 664.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

4
4
. . iï
à 81 --
l De wet is zonder toepassing een mm em, en kan alleen
l begrepen worden, wanneer men zich uit het werkelijke leven
feiten en betrekkingen denkt, welke regelen moet. YVie l
deze betrekkingen niet weet te beoordeelen, is nog onge- 1
l schikter voor de regtsbedeeling, dan die de wet niet wèl
verstaat. Het laatste gebrek kan door onderrigt verholpen <
j worden, het andere niet. pi
i Vooral is niemand meer bevoegd tot het opmaken van Z
i authentieke wetsuitleggingen, dan de regter, wiens levens~
taak het is den wil des wetgevers te doorgronden en dien
te volvoeren, ook wanneer hij het daarmede niet eens is.
Anders is het met louter wetgevings-eollegiën gesteld,
j welke, gewoon nieuwe wetten in het leven te roepen ,
ligtelijk in verzoeking komen eene wet te willen verbeteren,
in plaats van die te verklaren, en daardoor onregtvaardig~
heden bekrachtigen, terwijl de oude wet toch nog gelden
j moest. Ten allen tijde speelde de remm jurlzfcamrzim ¢mczf0~
-" riáczs beschaafde volken eene groote rol. Zij schijnt den
l Sehr. niet zoo schadelijk voor het algemeen, als Göxzvnn ter
f aangehaalde plaatse beweert; authentieke interpretatiën zijn '
zeker wel beter voor de regtszekerheid, maar zij kunnen
niet zoo ligt bewerkstelligd worden. Zijn de uitspraken des
g oppersten regters door hare juistheid en grondigheid in
Z staat de regtbanken te overtuigen en eene regtspraktijk in
l het geheele land te vormen, zoo is dit van het hoogste
belang voor de regtspleging; De vonnissen van die regters
evenwel, welke alleen uit gemak of karakterloosheid het
opperste geregtshof naschrijven, zoo als Gözvnnn vreest,
zouden waarschijnlijk, ook zonder deze nasclirijverij, niet
beter, eerder slechter uitvallen.
l Hadden niet de Romeinsehe praetoren de wetgeving
j is

l