HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 94

JPEG (Deze pagina), 662.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB


l
[
l - SO -­
j hij de verhouding der afzonderlijke wetten als zoodanig, en j
{ in haren zin niet. i
` Hij 1noet wel is waar altijd het belang van het indivi-
l duöle regtsgeval in ’t oog houden, maar hij kan dit niet,
zonder te gelijk het belang der wet te waarborgen; hij l
moet naar het individuele van het afzonderlijke regtsgeval
beslissen, maar alleen met het oogmerk, dit aan de wet j
te onderwerpen, en indien hij niet aan de letter der wet
hangen blijft, zoo doet hij dit alleen, omdat hij den geest i
der wet kent en de individuele regtszaak niet daardoor
getroiien oordeelt; want hij mag toch geene gunsten uit-
deelen. Juist daarom, dewijl hij gewoon is voor het belang
der bijzondere regtszaken te zorgen, heeft hij ook geleerd, j
den wil van eenen verstan digen wetgever te begrijpen , welke
slechts daarhenon kan gerigt zijn, om de maatschappelijke
betrekkingen der staatsburgers te regelen, maar niet, ze
» tot slaven eener theorie te maken. Uit het individuële,uit
de kennis des menschen, en uit diens door nationaliteit, f‘
geslacht, ouderdom en stand voortkomende versel1eidenhe­ ‘
I den, uit de bijzondere voorvallen van het gezellige leven en
van deszelfs behoeften moeten de wetten afgeleid worden;
maar de wetgever kan zich in geenen deele aanmatigen, i
om, in plaats van aan die behoeften te gemoet te komen, g
ze naar zijn welbehagen en naar zelf uitgedachte theoriën t
te willen inrigten. Zij zijn aan eene hoogere wetgeving l
onderworpen, welke de lotgevallen der volken bestuurt en
den voortgang hunner beschaving bepaalt. Die behoeften
leert de regter bovenal kennen door zijne taak, om ze
aan de wet te onderwerpen, en hij is diensvolgens bg
uitstek geschikt om daaraan te gemoet te komen, en zoo
doende tot de wetgeving mede te werken. l
tl
l