HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 92

JPEG (Deze pagina), 669.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

I , ·
«
i
I
” - 78 ­-
i wetgever moet bezielen vreemd."- «/Het collegie van wet-
l geving heeft de roeping, om wat tot de wetgeving behoort ‘
j in deszelfs geheel te beoordeelen, de geest der wetten is
‘ daar te vinden, deszelfs gezigteinder wordt niet gestoord
door de aan regtbanken eigene rigting voor het enkele
belang van partijen. Dit is alleen de bevoegde regter voor
het belang der wet.”
Indien zulke mannen van gezag, als Göxnnn, spreken,
dan, zullen velen zeggen, past het lieden van minderen rang
te zwijgen. Maar Schrijver houdt het voor den pligt van
eenen practices, ook in zulke gevallen niet te zwijgen, en
veeleer datgene aan te voeren, wat zijne ervaring hem als juist
heeft aangewezen. Amécas G‘àbmc7·, magie mmm amica eeriáas.
Maar ook Gönxnn kon zich zoo weinig met het Fram-
scáe Hof van cassatie, met het verschil tusschen de belan-
gen der bijzondere regtszaken in Franschen zin, vereenigen,
dat hij verder zegt, hetgeen Schrijver als gezag voor zijne
gisping van de cassatie-procedure kan bijbrengen:
»»Wanneer de grond tot cassatie daarin ligt, dat de over-
treding der wet bij het vonnis den évzáaucl der zaak zelve
betreft, staat het onderzoek naar de aannemelijkheid van
den cisch tot cassatie identisch gelijk met een onderzoek
naar de absolute wetschending door het vonnis; waartoe dan
hier eene afscheiding of een onnoodig tweeledig onderzoek?”
»/Beslist nu het Hof van cassatie, dat het vonnis nietig
` is, omdat het met eene duidelijke wet in tegenspraak is,
waartoe zal dan eene verwijzing der zaak naar eene andere
regtbank tot een vernieuwd onderzoek dienen? Is het von-
nis nietig, zoo moet het tegendeel daarvan overeenkomstig
de duidelijke wet zijn, en het Hof van cassatie kan het
vonnis niet vernietigen zonder uit te spreken, wat, de wet