HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 91

JPEG (Deze pagina), 675.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

I ii ii WmMi~_ D V
4
­ 77 ­. ä
VVel is waar woekert, zoo als gezegd is, nog het denk~
beeld voort, dat het Hof van cassatie niet zoo zeer in het t
belang der bijzondere regtszaken, als der wet optreedt,
dat het als ’t ware te verheven zij, om eene bijzondere '
regtszaak te beslissen: van daar het behouden van den ouden
vorm. Dit denkbeeld heeft vooral daartoe moeten dienen,
om in Frankrijk en ook in Duitschland de voorkeur van
een Hof van cassatie boven een geregtshof van laatste
instantie ingang te doen vinden. Dat eene _7`zmsp2·mZe1zee
des azzéás zich even zoo goed door de uitspraken van een D
opperste geregtshof kan vormen , als door die van een Hof van
cassatie; dat het eerste, zoo zeer als het laatste, daarenboven
op korteren weg en meer onmiddellük, den band tusschen
de regterlijke en de wetgevende magt onderhouden, en naar
aanleiding van enkele regtszaken authentieke interpretatien
uitlokken kan, verstaat zich wel van zelf Maar men
houdt het Hof van cassatie daarom voor voortreflelijker en
t meer geschikt, omdat het alleen het belang der wet, niet
dat van de bijzondere regtszaak voor oogen zal hebben.
Göivivnn (über die Neááwemlig/ceiá eines besácïvzclégen Colle-
gizmzs fééz die Geseázgeözmg), zeide in het jaar 1809:
««Eene regtbank in hooger beroep oordeelende werkt slechts
in den geest der bijzondere twistzaak en in het belang der
partijen, en wij hebben eene instelling noodig, die op de
regtspleging in het algemeen in den geest van de wet en
in het belang van de wet WG1'l{i3;” en verder: «»Vragen over
duistere wetten, tot een collegie van wetgeving gerigt,
worden beter beslist dan door regtbanken. Deze beslissen
meerendeels slechts naar den bijzonderen aard van het in
regten voorgebragte geval, zijn slechts bezorgd om tusschen
partijen regt te spreken; hun is de hooge geest die den
(