HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 89

JPEG (Deze pagina), 696.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

ii F5 ‘
i ­-­ I - ä
l staande De Romeinen trachtten in de behoefte door de
j regtspraak der regering te voorzien, evenzoo de Fransehen
» . . I
f tot de omwenteling. In Duitsehland hadden reeds vroeger I
’ de gelouterde begrippen van zelfstandigheid der regterlijke
" magt ingang en uitvoering gevonden door het zamenstellen
` van opperste geregtshoven.
I Eene derde instantie is echter slechts o zoodani ewi`ze
J
te verwezenlijken, dat zij alleen voor de gewigtigste regts-
1 zaken gegeven, en dat daarbij vooral hierop gelet worde,
i
of de vonnissen der vorige instantiën gelijkluidend zijn
of niet. In het laatstgemelde geval is inzonderheid eene
ï derde autoriteit noodig, welke den strijd der meeningen
é van de vorige instantiën, die het vertrouwen des volks op
l de regtspleging geschokt heeft, beslissen, en daardoor den
regtzoekenden gernstheid geven moet. _
Deze overwegingen liggen echter niet in het Fransche
­ Hof van cassatie opgesloten, waarin, zelfs na de wet van
J 1 April 1837, het ongelukkige denkbeeld blijft wortelen,
» dat het niet bestaat ten behoeve van de levende Franschen,
maar van eene doode letter. Uit angst voor eene derde
(1) Het kan derhalve geene gelukkige hervorming genoemd worden,
· dat naar de Beijersehe wet van 25 Julü 1850, betreffende de regter­
lijke organisatie, het opperste gcregtshof nog slechts in eenige regtszaken
de derde instantie uitmaken moet, daarentegen in de andere, de districts­
regtbanken, in tweede, en de kreits­regtbanken van appel in derde
instantie regt sp1·eken moeten. Vij bekomen hier voor eene categorie van
regtszaken zeven regtbankeii, voor de andere regtszaken (waarin voor
het overige dezelfde geschillen kunnen opkomen als in gene categorie)
eene achtste rcgtbank van derde instantie in één land. Over ’t algemeen
moet het als eene verkeerdlieid beschouwd worden, dat in burgerlijke
regtszaken dezelfde regtbanken de eene keer als eersre, de volgende
keer als tweede, morgen als derde instantie inneten optreden.