HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 88

JPEG (Deze pagina), 682.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

­ M -
na April 1837 gansch omver geworpen Franschen stelregel
l zeggen: il My a que deux clegrés de _/m·iscZi0ói0n. Het be- .
staan van eene hoogere of hoogste instantie wordt niet zoo
, zeer door de praesumtie, dat de hoogere of hoogste regter
ook de wijzere zijn moet, gevorderd, en door de aanspraken i
des volks op zoo spoedig mogelijke beslissing van zijne regts- j
zaken (1) geregtvaardigd, dan door de omstandigheid, dat T
de lagere en de hoogere regter elkander werlerteerig contrö-
leren en onderrigten; dat de eene voor de andere zich moet {
ontzien om de wet te schenden; dat door twee instantiën,
welke de vonnissen door beweegredenen regtvaardigen moe-
ten, waarborg geleverd wordt tegen begrippen, den geest
der wetten miskennende, en dat door den strijd der mee- g
ningen de waarheid moet winnen; verder door de overwe-
ging, dat de regtzoekenden daardoor gerustheid erlangen,
dat niet louter ééne enkele 1'€glZl3iLl1l{ hunne zaken ter toetse
brengen moet. Zulk een doel laat zich ook door het enkel ‘
aanwezen van eene tweede instantie bereiken, en in een land, l_
dat zoo klein is, dat een enkel Hof van appel voldoende is,
ware ook het denkbeeld uitvoerbaar, slechts twee instantiën
toe te laten. Anders is het echter gesteld in grootere lan-
den, waar alleen door eene derde instantie de behoefte aan
eene opperste regterlijke magt kan bevredigd worden. De
Hoven van appel der afzonderlijke provinciën mogen niet '
de opperste overheden voor dezen worden, anders wordt de
regtspleging in de afzonderlijke provineiën, die toch geza-
menlijk een geheel moeten uitmaken, op zich zelve alleen
(I) Van daar het spreekwoord: ¤ulti1na sententia est optima, quia
u/timer.- 1Vilde men dit begrip consequent in toepassing brengen, zoo
lllfügït HIGH lll llCB gCllGGl gBC1lG iZVCC(lG ll’1St3,Hl2lG QBVGXI, Illïlïtï VBClCC1'
IIIUCSI ¢lCli E`CE;`lZ")(.‘l{€IlClC lCl'FtOl’](l VlG Ollttülll S€7?[l377YI­(( gCgG'CYl “'()l'(.lCl1.