HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 86

JPEG (Deze pagina), 667.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

i l

- -­- 79. - r
i te beslissen, of bij vergissing verzuimde zulks te doen, de 'H
hoogere regter ook niet beslissen mag, daar anders aan
partijen het regt op een onderzoek hunner zaak in onderschei­
dene instantiën onttrokken werd, terwijl veeleer de uitspraak x`
daarover aan de vorige instantie mlva appellatiane moet
worden overgelaten. Die vorige instantie heeft op dit punt ·
dezelfde speelruimte als het zfribmml de reïwoi. Slechts bij
wege van uitzondering in het belang der bespoediging van
de zaak is den regter hier en daar vergund, punten te ·
beslissen, die in de vorige instantie nog niet beslist zijn, en
die met de door middel van bezwaren aan de hoogere in-
stantie gedevolveerde regtsvraag in naauw verband staan. . r
Het onderscheid tusschen het Hof van cassatie en een H
geregtshof van laatste instantie bestaat diensvolgens sedert ,
1837 voornamelijk daarin, dat het eerste (wat in geenen ,
deele een gelukkig denkbeeld is) in burgerlijke zaken alleen
wegens comfmvmáiwzs expresses à Za Zai verbeteren, zich
met de feiáelgke beoordeeling van de aanhangige regtszaken {
niet bezig mag houden. i
Een ander onderscheid ligt daarin, dat een gewoon 1
geregtshof van laatste instantie langs korteren weg volvoert,
wat het Hof van cassatie gewoonlijk slechts met aanwending
van oneindig meer tijd, geld en krachtsinspanning der
regters volvoeren kan ten nadeele der partijen, der regts­ _
pleging en van den Staat, die meer inspanning bezoldigen {
moet. Dat het doel van eene grondige behandeling der
zaak niet als verontschuldiging voor de cassatie­procedure
dienen kan, heeft Sehr. reeds boven aangetoond.
Het gebrekkige van de cassatie-procedure doet zich vooral
kennen in strafzaken, welke eene snelle behandeling vorde-
ren. VVordt_ een doodvonnis bestreden, zoo kan een opperste
l
p _ . i