HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 85

JPEG (Deze pagina), 673.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

{ i
r,
ll i
t · i
‘.« ä
ï ­ 71 ä
eollegie verkondigt slechts zijnen wil; in het laatste geval
· verkrijgt de voor de tweede keer gevolgde uitspraak geene
regtskraeht, maar kan weder bestreden worden. Mogt nu, i
hetgeen gewis hoogst zeldzaam is, het Hof van cassatie ‘
in pleeo anders beslissen dan vroeger de eene kamer, en
al de voorziening afwijzen, zoo ligt hierin weder eene beves­ i
tiging van de laatste uitspraak in vorige instantie; en het
V is in den grond der zake niet die instantie, maar het Hof
van cassatie, dat de zaak beslist heeft. Het bevestigde
vonnis van vorige instantie erlangt alleen door deze beves-
ji tiging regtskraeht, en heeft daarom meer van eene remon-
_ stratie tegen de eerste uitspraak van het Hof van cassatie,
dat nu zich zelf verbetert. Blijft daarentegen het Hof van
‘ cassatie niet zich zelf gelijk en vernietigt het ook het
tweede vonnis, zoo moet nu het áribzmal du o·e¢w0i doen,
1 wat vroeger het tweede regterlijk collegie doen kan, name-
lijk enkel en alleen de uitspraak van het Hof van cassatie
I l af kondi gen.
Dat deze uitspraak niet altijd de geheele regtszaak
beslist, dat het Zribzmel zich alleen te rigten heeft volgens
4 de cléeisievz de Za 00m de Cassaiimz saar Ze point {Ze rlroiá
i jztgé per cette Com, dat deze deeásiazz zich slechts tot
zoodanige punten heeft uit te strekken , welke ten gevolge
van de opgeworpen bezwaren aan het Hof van eassatie
voorgelegd waren, onderscheidt dit in geenen decle van
eene regtbank in laatste instantie waarbij zulks ook het
geval is. Ook de regter in laatste instantie mag slechts
over zulke punten beslissen. Het is over het geheel eene
grondstelling van het geding in hoogcr beroep en in revisie,
dat over datgene, waarover de vorige instantie naar den
aard van het gevallen vonnis. nog geene aanleirling had