HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 84

JPEG (Deze pagina), 660.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

l

­­ 70 ­ {
zijn vonnis e0 elpee nietig zijn, omdat het comm ¢emjmZi­
[ mmm en voor excès de pezwoir zou moeten worden gehou- · i
den, zonder dat nog eenmaal mogt onderzocht worden of
. dit vonnis tegen de wet aandruischte (zie Tiimsiê, blz. 88). tt
In alle denkbare gevallen beslist nu het Hof van cassatie,
zonder tusschenkomst van het wetgevend gezag, op dezelfde l
wijze als een geregtshof van laatste instantie, slechts bij-
houdende de oude vormen. p
Vllordt eene wegens schending van vormen voorgedragen
voorziening door het Hof van cassatie afgewezen , zoo doet ti
het hetzelfde wat ook een hoogere regter doen moet wanneer
hij zulk eene voorziening voor ongegrond houdt. Ook een _
geregtshof van laatste instantie kan hier louter de voorziening
egfwäzeaz, maar niet het vonnis der vorige instantie beves-
tigen; want er is hier geen spraak of de seazzfezzááa évqusm,
maar of zij malle zij: wordt de voorziening toegelaten, en het i
vonnis vernietigd, zoo kan natuurlijk een geregtshof van
laatste instantie evenmin, als een Hof van cassatie, in lt
mazferáaliöm cemsae beslissen, maar moet het een nieuw i
geding gelasten, daar op met de vormen strijdige hande-
lingen in hoogere instantie evenmin een geldig vonnis, als
in eerste instantie kan worden gewezen.
Bij de voorziening wegens cemfmeevzáimz à Za Z0i is eene
afwijzing door het Hof van cassatie niet anders dan de
uitspraak, dat de sezzáemfia jusm is, maar heeft toch
dezelfde beteekenis, als eene bevestiging, welke het opper-
ste geregtshof uitspreekt. Wordt zij toegelaten en het
gewezen vonnis vernietigd, zoo beslist of het nieuwe
regterlijk collegie in den geest van het Hof van cassatie,
of in dien van het vorige collegie. In het eerste geval,
heeft het Hof van cassatie de zaak beslist, en het nieuwe