HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 82

JPEG (Deze pagina), 682.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

‘ E
i .

i Q .­ G8 ....
servatisnie gelden. Als zoodanig kon reeds worden beschouwd
de oprigting van het Hof van cassatie, waardoor de functiën
l van den comeil privé voortgezet werden, en de verande-
ringen, die daarbij plaats hadden, waren door den onver-
mijdelijken drang der omstandigheden geboden.
Men had zich bijkans eene halve eeuw in den doolhof
rond bewogen, zonder dien te kunnen verlaten; toen men
voor den uitweg stond, keerde men weder terug, tot dat
men er eindelijk uit gedreven werd. De natie, welke van
eonstitutiën en dynastiën verwisselde, alsof het kleeding-
stukken waren, hield vast aan eene verouderde instelling
van minder gewigtige beteekenis. Is dit een psychologisch
i raadsel? Sehr. gelooft het niet. De verkwister in het groot
toont zich vaak gierig in kleinigheden; de wispelturige in
D de gewigtigste zaken des levens gelooft in de onbedui-
dendste den eigenzinnige te moeten spelen. VVelligt droeg
juist het woelige bedrijf van het Fransche Volk in het _
l staatkundige er toe bij, om voedsel te geven aan een con-
j servatisine voor de daarmede niet onmiddellijk in verband
D staande instellingen. Zeer schoon werd in het werk Der
neue Pémml, met betrekking tot den geregtelijken moord,
die aan Lnsimonn gepleegd werd, gezegd:
I/De raad der Vijfhonderd hield de letter der wet met
ijzeren strengheid vast. Wel hadden zij redelijken grond ,
iets vast te houden, waar alles wankelde. Daar inen aan
de met elk jaar wisselende Staatsrcgelingen geenen steun
. had, klampten zij zich aan het burgerlijk regt vast. Dit
l ten minste zou op den duur bestaan, opdat de gesehokte
i Staat, bij de nooit ophoudende veranderingen, ééne onwrik­
bare zuil zou erlangen.”
Terwijl de wet van l April 1837 voorschrijft, dat het D
{ ’ R