HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 76

JPEG (Deze pagina), 654.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

[ V v*f~ ` r Y Y ,. P- V
f
­­- G2 ­­-
j om in enkele regtszaken eene beslissing te geven (terwijl
toch vonnissen, in laatste instantie gewezen, en de
bevoegdheid der regtbanken prijs geeft aan de vernietiging
I eener noch met wetgevende, noch met regtcrlijke magt be-
kleede magt) , zoo kome zij ook niet tusschenbeiden en geve
ook geene authentieke interpretatie bij gelegenheid van
, enkele regtszaken. Of ontmoeten wij welligt hier weder niet
tl V zoo zeer eerbiediging eener schijnbare souvereiniteit der
“ geregtshoven, dan wel verregaande minachting van de
individuele regten der staatsbnrgers en hunner regtszaken,
j welke slechts als dwaasheden ten dienste van den luister
der wetgeving, maar geenszins in hunne op zich zelven staande
I belangen in aanmerking kunnen komen? Verregaande
il onachtzaam wordt hier niet het materiele regt omgespron-
C gen, nadat het door de omslagtige cassatie-procedure lang
genoeg op den achtergrond gedrongen is. Men biedt enkel
W het treurige, onzekere middel van eene vordering tot scha-
deloosstelling tegen pligtverzakende regters aan! Maar hoe
1 kan men inderdaad beweren, dat de regter, wiens op-
vatting van die des wetsuitleggers afwijkt, tegen zijnen a
pligt gehandeld heeft, aan wien niet op straffe van nietig-
heid of van cwcês {Ze pozwoir bevolen is, in de hangende
· regtszaak naar eene interpretatie te beslissen, welke, even
als eene gewone naar geene bijzondere aanleiding gegevene
wetsuitlegging, slechts voor de toekomst, slechts algemeen,
niet reeds thans en voor het aanhangige speciale geval
verbindend zijn moet? Is hij aan eene zoodanige meer
· gebonden, dan aan een voorbereidend gewijsde eens opper-
sten regters in eene andere zaak gewezen?
Eer wij het Napoleontische tijdperk verlaten, willen wij
, nog de wet van 20 April 1810 verinelden, welke in art. 7
» i
‘· ~«« , _ f AM of _____, /., nr