HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 75

JPEG (Deze pagina), 663.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB


al
i
l
­»­ G1 -»
l
cassatie louter eene delegatie van de weágeveuele magt.
Nnponnon had, om die restauratie volkomen te maken,
het Hof van cassatie weder in eene sectie van don Staats­
raad kunnen herseheppen, zoo als dit in het koningrijk 1
Westplialen geschiedde. Dan zou de band tusschen wet- j
gevend en regterlijk gezag weder zoo onmiddellijk zijn l
geweest, als ten tijde der absolute Koningen. A
Waartoe dan dit, zoo als boven getoond is, geenszins
gelukkig tnssehenkomende staatsligchaam? Het mogt ,
daar het zonder regterlijk gezag was, de regtszaak zelve l
niet beslissen, en terwijl nu door eenen dergelijken bemid-
delaar de authentieke interpretatie moest verkregen worden,
zal het ook wel daaraan zijn toe te schrijven, dat men in
Frankrijk zelfs de volgens art. 2 der wet gegevene inter-
pretatie niet als beslissend voor de bijzondere regtszaak
hield (Bnnunre, blz. 24a, en door hem aangehaald: Lnenn-
VEREND, in het Tmité {Ze lu Zágéslatieu crimiuelle, die zegt:
duus Ze cleruieï cas lu Cour {Ze Cussuáiou reuueie clevuuá
uu uouveuu áribuuul, qui ue peut plus suus euuuguer uses
eleuoirs ezf suus s’exp0se¢· à lu prise à partie, se alispeuser
de preuoucer cZ’uue vuuuéère ceuferme à Z’0rcZ0uuuuee
rZ’iuáe¢·p¢·e'mZi0u). 5
Als de wetgevende magt naar aanleiding eener enkele i
regtszaak tusschenbeiden treedt, zoo moet zij ook radicale
hulp aanbrengen; de partijen mogen er niet slechter bij
varen, dan wanneer eene regtbank in laatste instantie beslist
had. De authentieke interpretatie moet te gelijk beslissend
zijn voor de regtszaak, welke haar uitlokte; het vonnis des
regters, die zich daaraan. niet bindt, moet volstrekt nietig
Z zijn. Wilde wetgevende magt de souvereiniteit der geregts~
{ hoven zoo zeer eerbiedigen, dat zij geene aanleiding vindt
i
s
J
F