HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 73

JPEG (Deze pagina), 663.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

il
`
I
a
··-- 59 -~
tusschen het wetgevend en het regterlijk gezag snel in
werking te brengen is, zoo als door de procedure in den T
cameü privé plaats greep, is dat denkbeeld uitvoerbaar.
De verbinding tusschen de wetgevende en regterlijke magt, ii
door bemiddeling van het Hof van cassatie, werd diensvol­ _
gens verbroken, de bestemming, welke aan hetzelve, bij zijne l
oprigting, was gegeven, ontbrak, en het Hof van cassatie was i
al dadelijk na zijne geboorte zoo goed als een dood ligehaam.
Waniieer nu ondanks die indrukwekkende beslissing van
het Hof van cassatie, het derde regts-eollegie de beschouwing
W van dat Hof niet eerbiedigde (die te eerbiedigen, werd door de
wet van 27 Ventöse niet bevolen), zoo werd de zonderlinge
toestand geboren, dat de praktijk der geregtshoven meer gold,
dan die van een gezag, hetwelk boven haar moest staan.
Er bleven dan ook maar twee uitwegen over, om qf aan
het begrip van het Hof van cassatie verbindende kracht
voor de regtszaak toe te kennen (waardoor echter de aard
van het Hof van cassatie veranderd en dit in eene opperste
regtbank herschapen werd), qf de spoedig werkende verhou~
ding tusschen wetgever en regter te herstellen. Laatstgemelde
uitweg werd ditmaal betreden, en kon alleen betreden wor-
den onder de alleenheerschappij van Keizer Nixromaon. Den
eersten uitweg heeft men later, zoo als men zien zal, betreden.
Wij kunnen diensvolgens het nu aanvangende tijdperk
in het leven van het Hof van cassatie eene restauratie
van de oude cassatie-procedure noemen. `
Eer wij ons daarmede bezig houden, zij nog gewezen
op het boven reeds bijgebragte art. 50t der Burgerlijke
j Regtsvordering en art. 263 Code Civil, dat aan eene voorzie- ‘
` p ning in geval van echtscheiding suspensief etïect toekent.
I