HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 72

JPEG (Deze pagina), 656.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

J ""”""'”"""""""`7`i`"`"' i is "`
gl
Ht
art. 24 der wet van 1790 en art. 257 der Constitutie van
` het jaar III, volgens welke jaarlijks eene deputatie van het
I Hof van cassatie de door hetzelve gewezen vonnissen aan
het wetgevende ligchaam incest voorleggen, in de wet van
, 27 Ventöse, jaar VIII, derwijze is veranderd, dat de depu-
l tatie jaarlijks der regering de aan het Hof van cassatie in
, het oog gevallen gebreken moet aangeven; daar er verder
geene sprake van is, of, na de opgevolgde uitspraak van het
j Hof van cassatie in vereenigdc kamers, een derde wederom
i in strijd met de opvatting van het Hof van cassatie geslagen
vonnis nogmaals door het regtsmiddel der cassatie aangetast W
worden kan, en of dan de wetgevende magt in de regtszaak
` tusschen beiden behoort te treden, zoo als in art. 21 der wet
~ van 1791 bepaald is; zoo moet hieruit opgemaakt worden, dat
j thans zulk eene tusschenkomst in enkele regtszaken geheel
j uitgesloten werd, en daarop de in art. 90 uitgesprokene in-
standhouding van de vroegere wetten, pom la forme de se
l pourvoir ezf celle de procéder au tribunal de cassation ed
l matras objezfs mm pr/was per Za prilsevzáe Zoi, niet betrek-
j kelijk was, veeleer de indrukwekkende beslissing van het
IIOf van cassatie in vereenigde kamers, als vervangende
l de plaats en het gezag der wetgevende magt, gelden zou (zie
.BnnUN1e, pag. 21 en volg., Tiinisiï, pag. 83).
Is het op zich zelf reeds eene verwerpelijke, de spoedige
beslissing van de regtsgevallen beleinmerende zaak, wanneer
een wetgevend ligchaain in dergelijke gevallen moet tusschen
beiden treden, zoo moet dit te meer het geval zijn, wanneer
· , zoodanig ligchaam, zoo als tijdens de wet van 27 Ventöse,
niet permanent is. De uitvoering van het denkbeeld van j
zulk eene tusschenkomst, kan dan wel tot de onmogelijk- i _
heden gerekend worden. `Dan alleen, wanneer de betrekking
Ir ’ .
"«_ W1, I I Y Y Y Y gi iw _`