HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 68

JPEG (Deze pagina), 609.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

ti i
=,
i S
’ ­-- 54 ­-~
voortzetting der vervolging tegen hein en het wijzen van
een nieuw vonnis in eersten aanleg, in plaats van het
vernietigde. Terwijl hier het Hof van cassatie in het wezen
de zaak zelf beslist, waarom behoudt men dan den vorm
der loutere cassatie?
Reeds daardoor, dat in strafzaken van eene comfmvemfioa
expresse à Za Z0i geene sprake is, wanneer er eene cassatie
wegens den inhoud der beslissing plaats zal vinden, (em
maáière crimáaclle Zafaasse application de Ya Zai ~ niet
alleen camfraizeozáimz eayaresse à Za Zoi - eaázaïae Za cas-
saáicm, zegt Tnnini,) wordt het karakter van de cassatie-
procedure gewijzigd. Hier schijnt door de wet vastgesteld,
wat in burgerlijke zaken in de praktijk plaats grijpt, dat
men namelijk elke, volgens het begrip van het Hof van
cassatie, onjuiste toepassing van de wet als comfraveazáioa
expresse kan beschouwen, dat hier alles op individuele
meening aankomt, en cr geene grenzen kunnen afgebakend
worden. WVare dit al het geval niet, zoo zou het ook "
daarom hoogst ondoeltreilend zijn, bij arresten der Hoven
van assises eene cemfïavmzzfica exprcsse te verlangen, wijl
zoodanige niet door eene tweede instantie gerevideerd wor-
den, maar terstond aan het llof van cassatie komen.
Dat volgens art. 426 C’0rZe rZ’Dz.s=Zraczfi0¢z Oriïaiezellc (zoo
als ook door de wet van 27 Ventöse VH art. 60 in _/ine
bepaald is) het Hof van cassatie beslist, zonder dat vooraf
een preliminair vonnis over de toelating van de voorziening
in cassatie valt, bewijst voor eene erkenning van het onder-
~ .. scheid , dat er bij de behandeling van strafzaken te maken is.
;
l
T , ________