HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 67

JPEG (Deze pagina), 668.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

­~ 55 W
Zoowel wat (10 l)CZViLïC1l W(3gCllS SCllC1l(llllg Vitll (lC Q
VBi)iïBll_jl(G VOYHIGH, als WGQGHS C07Zó7’CóU6’7Zóé07L 6:Z1))‘8ó‘«S‘@ dl, ZCL
loi, in materieel opzigt aangaat, is de cassatie­proeednre,
vooral in strafzaken, geheel onvereenigbaar met de roe~
ping van eene goede regtspleging. Vóór alle andere regts­ Q
zaken eischen strafzaken eene spoedige afdoening. De
cassatie-procedure is hier te nadeeliger, daar de gevallen .
Välïl C3iSSï.`lJliG WCgG11S SCl1G11(].l]”1g Vïtïl VOTHIGH ]'llCiJ,
in burgerlijke zaken, door de regnéáo cioélo beperkt worden,
Later werd ook door het Fransche `Wetboek van Straf- i
vordering, waarin de bepalingen over de cassatie­procedure
werden opgenomen, de aard van het Hof van cassatie,met
afwijking van de onde voorschriften, meer overeenkomstig
met de eigenschappen eener opperste regtbank van laatste
instantie ingerigt. Men zag wel in, dat hier het denkbeeld
van eene niet an fond beslissende magt niet consequent
was vol te houden. Daar volgens art. 428 en 429 in _/ine,
i WiH1l1€GI‘ GGD vonnis, SCHC VGI'O0]I(lOGl.lI1g i11l10ll(].€11(lt), VGT-
.nietigd wordt door het Hof van cassatie, de zaak er bij blijven
moet zonder verdere verwijzing, in geval het de handeling,
weswege de aangeklaagde veroordeeld werd, niet als mis-
A daad erkent, en geen civiele partij is opgetreden, zoo jy
beslist daar werkelijk het Hof van cassatie als laatste
s instantie, zonder dat er eene tnsschenkomst van de wet-
gevende magt plaats grijpt.
D Deze beslissing wordt echter op hoogst informele wijze ge-
` gGVCll. Daar (lC DCl{lZL21g(lG VOO]? Llöll Hägliêlf llGCflZ 1llOCbi)il l{0l1'lC]l,
kan hij wel verlangen dat een vonnis woordelijk in tenor {J
zijne vrijspraak verkondigend gewezen, en niet slechts het
, strafvonnis vernietigd worde,o1ndat eene uitspraak in dien
vorm, naar den woordelijken inhoud, geenszins nilslnil de _
`

j · r
P
2 l
I;