HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 65

JPEG (Deze pagina), 680.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

­
'ij .
1
l ‘

ë r
l
er 51 ·- {
è regterlijk gezag uit de beschouwingen van de meerderheid der j
Hoven in geenen deele die van de meerderheid der regtbanken i
kennen, welke daaronder behooren. Het is toch louter zelf-
bedrog, wanneer men aan ceirejurisprwclerzce van een Hof van
cassatie met zooveel `ophcf , dvcrlies en inspanning van een j
buiten alle evenredigheid groot getal regters, verkregen,
j meer waarde toekent, dan aan de sneller, minder ophef
g makende en goedkooper verkregen cmeáorizfas rermrz jmléca-
g zfommz van een hoogste geregtshof Doch de mensch schat
I datgene hooger, wat hij duurder betaald heeft. .
VVij hebben tot dus verre inzonderheid de cassatie-pro-
E cedure, wegens eorzárewerzáéorzs ewpresses à Za loi bij de
beslissing van de zaak zelve, in °t oog gehouden. Bij
‘ cassatie wegens schending van procedure-vormen volgt
het, naar Duitsche begrippen, van zelf, dat de casse-
rende opperregter niet van de zaak zelve kennis neemt,
daar de procedure in eerste instantie nietig is, en derhalve
een vonnis van den opperregter in de hoofdzaak niet als
vonnis van tweede instantie kan gelden. (Niet volgens de
Fransche begrippen, daar, zoo als boven werd aangetoond,
en waarover ook in het Repertoire zméversel geklaagd
wordt, de oude regtsgeleerden in Frankrijk bij schending
van den vorm, een hooger beroep, in plaats van eene nul-
liteits-vordering, toelieten , en thans nog, volgens de bepaling
van den Code zlïrzsárzteáiorz crimirzelle, art. 215, in correc-
tionnele zaken, bij nietigheden van vorm in eersten aanleg,
de regtbanken van tweede instantie in de hoofdzaak be-
slissen, even als ook in burgerlijke regtszaken, volgens j
art. M3 van den Code de Procedure, door het Hof van appel ;
in de hoofdzaak kan worden beslist, ofschoon het aan de
regtspleging in eersten aanleg eene miskenning der voor-
lv
I
]a