HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 64

JPEG (Deze pagina), 649.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

n
` l


M so ­
gebragt worde. In den loop der rcgtspleging mag door è
geene niet tot de regterlijke hierarchie behoorende magt 5
worden ingegrepen, en dit wel inzonderheid niet, om van
dc regtszaken eene studie van wetgeving te maken; zoodanige A T
loop van zaken moet niet kunnen plaats hebben. Wil de
regtspleging grondig zijn, dan cischt zij bestendig meer
tijd, dan het belang der rcgtszaak duldt; de definitive t
beslissing door de omslagtige cassatie-procedure nog langer
op te houden, is waarlijk onverantwoordelijk. j
Slechts eene cassatie-procedure dame Z’é2záéréZ de Za Zoi,
welke zonder invloed is op het lot der regtszaak, die er
aanleiding toe geeft (art. 25 der wet van 27 Nov. 1790, l
art. 88 der wet van 27 Ventöse 1808 en art. 409 van den
Code de procévlmw criminelic) , laat zich derhalve verdedigen, i
hoe belagchelijk men ook met regt den vorm dezer manier
van procederen, het casseren van een vonnis, vinden moge,
dat desniettemin regtskracht blijft behouden. Liever belag-
chelijk in den vorm, dan regtsverkrachtend in het wezen.
E Hier wordt het belang der aanhangige zaak niet tot bijzaak
gemaakt, en zij heeft niet onder het zoogenaamd belang
der wet te lijden.
Nogtans is het in elk geval goed en voor eene rigtige
beslissing van de zaak bevorderlijk, - dit werpt men
tegen, ­- wanneer de zaak, door het heen- en weêrverzen-
den van de eene regtbank naar de andere, grondiger wordt
onderzocht, wanneer de opperste overheid de meening van
meer dan ééne regtbank verneemt. Een grondig onder-
zoek mag echter niet te zeer met het vereischte van spoed
l r der regtspleging strijden, en eene zaak, welke in meer dan
eene instantie behandeld wordt, moet beschouwd worden
als voldoende te zijn onderzocht. Ook leert een opperste
`