HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 63

JPEG (Deze pagina), 683.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

,.K,.____ i W ,m.Y... _ W-- ­~­~ ­­ ..,-7. .Y~Y «­-­.­­«­~­~-­`««·­»­­­«·.--­­-·»·.­««·­v­·­·­»`«`.·¤«««·•·«.«m4¤:1«z•¤z’ °ï `·Y
Y l
i
. l
Q ­ 49 -­-· 2.
niet door {kennis te nemen van lzoqfolacállge regtszaken den E
l regter spelen. ,
E Daar intusschen, gelijk reeds boven gezegd is, geene lj
i bepaalde grenslijn kan getrokken worden tusschen eene
l coazlmvoïzliooz oayorosso à la loi en eene enkel naar het
` begrip der hoogere magt onjuiste toepassing van de wet,
en veeleer alles op individnële beschouwing en opvatting j
nederkomt, zoo volgt wel van zelf, dat de werkkring van
j het Hof van cassatie zich buiten de grenzen, aan hetzelve
even als aan den coizsoll privé gegeven, moest uitbreiden, .
E zoodat de school en de praktijk eene Mmm jaclioalomlm i
l auclorilas, gelijk een opperste geregtshof die in elk land
. vestigt, aan hetzelve konden toes chrijven, en daarbij natuur-
· ,, lijk eene van veel grooter invloed, dewijl men in die geval-
len, waarin ten laatste de wetgevende magt genoopt is
eene authentieke verklaring te geven, in plaats van eene
bloot regterlijke miclorilas, eene uitspraak des wetgevers
j als rigtsnoer voor de toekomst verkreeg.
Ten allen tijde dienden bijzondere regtszaken en de
daarin gegeven beslissingen, om eenheid in de praktijk
te brengen. Alleen den Fransehen was het voorbehouden
eene regtspleging uit te vinden, waarin ’t belang der wet i
hoofddoel, het belang der concrete regtszaak slechts bijzaak
moest zijn. Kon men van de cassatie-regtspleging, door
i zeker gezegde eens lofredenaars om te keeren, zeggen: ayeml
E pom oljoá principal l’lozl«o·£l cles parties ol pour objet ac-
t oossoiro colzzi ole la lol, slechts dan zou zij met de begin-
selen van regtvaardigheid vereenigbaar zijn. Elke regtszaak, 4,
welke bij de regtbanken komt, heeft er aanspraak op, dat l
zij op eene wijze, waarbij enkel haar belang voor oogen
staat, behandeld en zoo spoedig mogelijk tot een einde
4 ;
J

,