HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 62

JPEG (Deze pagina), 640.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

­-- 48 ­­­ g
om van de wetgevende magt het lot van enkele regtszaken ,
welker beslissing niet van de eene vergadering tot de andere `
kan verschoven worden, afhankelijk te maken, en tot dat doel 2
een Hof van cassatie op te rigten , hetwelk de regtszaken bij
de wetgevende magt voorbrengt en de beslissing voorbereidt. ii
Het door de Franschen ·opgerigte Hof van cassatie had
volgens de schrijvers niet alleen ten doel het aanzien van de
wet te bevestigen door vernietiging van eene regterlijke uit-
spraak, die eene verachting daarvan inhield; maar veeleer j
moest de heilzame werking va11 het Hof van cassatie nog
verder gaan en gelijkvormigheid van de wets-toepassing(l)
in den uitgestrektsten zin, ook de toepassing van zoodanigc
wetten bewerken, wier zin werkelijk twijfelachtig is. ,
Yllanneer de regter bij de toepassing van zulk eene wet A *'
Q tegen de beschouwing van het Hof van cassatie of van de
L wetgevende inagt beslist heeft, zoo kan men niet zeggen, a
, dat eene corzámmmzfiou expresse à Za Z0á bestaat, en reeds
op dezen grond kan een Hof van cassatie zijne taak, i
om gelijkvormigheid in de toepassing van de wet te
bewerken, niet vervullen, ten zij het zijnen werkkring
overschrijde; en men moet aannemen, dat de cassatie-
procedure in den cmzscil privé zulk eene uitgebreide
taak niet had; hetgeen ook door het bovenvermelde ver-
slag van de beide staatsraden aan den Koning beves-
tigd wordt. Slechts bij ontwijfelbare wets-schendingen ,
slechts in buitengewone gevallen moet hij, die met de I
wetgevende magt bekleed is , tusschen beiden komen, en
(1) Dat een Hof van cassatie, met zijne eenzijdige rigting, veel min-
der dan een opperste geregtshof geschikt was, eenheid der wetstocpassing
te bewerken en tot ontwikkeling van het reg: bij te dragen, daarop
zullen wij later terugkomen.
i