HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 61

JPEG (Deze pagina), 682.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

___`__“__, ,_ , r _ _ , ,. , , a.m,..,...W.,. .,_‘ . _
t
I
(
i
dubbele toetsing der bezwaren, de overdragt der regtspraak ' l
in de zaak van de eene regtbank naar de andere? (1) l
C
Eene comfmvemzmz eayorcssc à Za Z0z vordert immers
spoedige tusschenkomst, om het aanzien der wet te waar-
borgen. Op die wijze alleen kon het Hof van cassatie de
ware bemiddelaar tusschen de wetgevende en de regterlijke I
magt worden, maar niet bij eene procedure, bi_j welke liet, i
zoo als boven gezegd is, zoowel in de bevoegdheid der wet-
geving, als in die der regtbanken ingrijpt. Dat de omslagtige
regtspleging in den conscil privé hare goede gronden had,
is boven aangetoond. Destijds was de casserende wetgever
een enkel persoon, die door onmiddellijke beslissing der
zaak ligtelijk de verdenking van eene partijdige kabinets­ . ‘
justitie op zich kon laden.
Een wijs Koning vermijdt angstvallig allen schijn van
willekeur en bcgunstiging van enkele personen een
eollegie of eene volksvergadering behoeft dit niet te doen.
Slechts dan, wanneer het wetgevende ligchaam permanent,
of eene bijzondere commissie daaruit voor regtszaken za-
mengesteld is, welke permanent blijft, wanneer ook het
geheele ligchaam , dat der commissie volmagt te geven heeft, j
niet vergaderd is, kan het denkbeeld worden uitgevoerd, l‘
·»­­­_­­­­­.
(1) «Que de procedures, que de dépenses, que dbbstaelesl trois _juge­~
ments, deux arrêts de cassation, puls un décret législatif et; la sanetien ‘
royale; un troisième arrêt, qui devait se conformer E1. l'inte1·prétation, et
après cela un jugement par un quatrième tribunal, car le tribunal dc
cassation ne pouvait pas juger le fond" (Tzmmá).
(2) In de bekende regtszaak van den molenaar Anxoun, wilde ook g
Fmannmx II niet terstond eene magtspreuk uitvaardigen, maar droeg de j
beoordeeling van de zaak aan de Neumarksche regering, en vervolgens
aan het Kaniergerigt te Berlijn op, zonder de zichtbare leden van die
collegiën tot eene naar zijne beschouwing juiste uitspraak te kunnen
bew6;.>,‘en. ,~
‘l

li
I
v .4*