HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 59

JPEG (Deze pagina), 683.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

___,____! ` Y _ _ _ __, , _ __ __ N _, i,_m,,_..,,,,,,,,.,,,,.,,¤.,,,..,_,,,,,.,.,­,,;,,E, _ _ j - I . I " ·" j
I
I
I
·- 45 - I
I
het belang der wet van dat de1· concrete regtszaak ver- I
schillen? Het belang van deze vordert, dat zij naar den
geest der wet beslist worde; het belang der wet eischt,
dat haar geest den regter leide en op deze wijze geene
enkele regtszaak harer heerschappij onttrokken worde,
Of de regter den zin der wet of de gesteldheid der aan- j
hangige regtszaak miskend en daardoor aan de heerschappij I
der Wet onttrokken hebbe, altijd is haar belang gekrenkt. i
Want de wet moet beantwoorden aan den redelijken geza- »
menlijken wil der natie, waarvan de uizfvoerévzg het doel is,
maar niet om als een duister leerstuk van slechts weten-
schappelijke waarde vereerd te worden. Er zijn regtsbetrek-
kingen, welke dagelijks wederkeeren, en zoo dikwerf der I
regterlijke beoordeeling Worden voorgelegd, dat eene onjuiste
beschouwing over haren feitelijken zanienhang de heer-
schappij der Wet evenzeer kan schaden, als eene onjuiste
uitlegging van den tekst der Wet. Dat een verschil tusschen
vonnissen cmzzfm jus in Mesa en die comm jus in áypoááesi
in `t algemeen geen juridieken steun heeft, dit hebben
reeds voorlang Gitorinnxiv (Táeerie [Zes geric/aálicácaz Ver-
fakrezzs) en Gönivnn fïfcmelbucá des gemeiazen Deuáscáeu I
Pïozesses, HP Band , blz. 426 en volgg.) voldoende in het
licht gesteld.
Dat over ’t algemeen eene nietigheids-procedure Wegens II;
c0mïm?2cmái0¢z expïesse à Za Zoé iets onjuist, dat eene grens-
lijn tusschen miskenning van de duidelijke wet en onjuiste
uitlegging van twijfelachtige wetsbepalingen niet te trekken
(1), is in Duitschland voorlang als waarheid erkend, en it
(1) In het Repertoire universal de _juv·isp7·udwzce, art. société, kunnen
wij vinden, dat vóór de wet van 16 Sept. 1807 de practijk ook wegens
overtredingen tegen overeenkomsten cassatie toeliet. i
4%
t
I

1
2