HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 58

JPEG (Deze pagina), 629.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

M- 44 .m
welwillende lezers, die het boek niet ter hand hebben,hier
l eene plaats zou gunnen:
l »/De mcnschelijke willekeur had men overwonnen; maar
men had niet bedacht, dat ook het nieuwe werk, uit den
geest ontsproten, maar door menschenhanden gemaakt,
met letters geschreven was; en de doode letter pleegde
spoedig na hare geboorte eenen verfoeijelijken moord. ” -
»/Het was een ijskoud afgodsbeeld, dat strakke, onbnigzame
beginsel, onverwondbaar, omdat het dood geboren was.” -
ullet bloed stelt tot ijs, als wij de vreesselijke gevolgtrek­
kingen nagaan.”
»»Over de beoordeeling van het geval uit een Dztiáscá
oogpunt, is het overbodig een woord te zeggen. Ons ver~
langen naar openbaarheid der regtshandelingen, naar de
deelname van het volk daaraan, het zij slechts medeweten-
schap of medewerking, wordt door het verlangen vergezeld,
dat het regt levendig blijve, niet dat het, de eene letter
verlatendc, in eene andere versterve. Boven het szmzmmzz
jus moet eene andere magt levend blijven, welke verlioedt,
dat het tot sumezzct é¢z_jm·ia worde." ­­ //De mensch moet
onderdanig aan de wet zijn, maar de menschelijkheid, de
geest Gods, boven de wet zweven.`°
TvVorden de wetten in dezen geest opgevat, die in haar
moet huisvesten, willen zij den naam van wetten verdienen,
een geest die vaak in ze huisvest, zonder dat de ten regter-
stoel verheven letterknecht die uit de doode letter weet te
halen; zoo vraagt men te regt,welke beteekenis het, helaas!
, in Duitsehland, gelijk zoo vele andere, ook aangebedene,
ofschoon geheel onduitsche, gezegde hebben moet, dat
, ' vooral in het belang der wet en niet van de partijen op
l de regtspleging moet kunnen worden ingegrepen? Kan
l
j
ls