HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 55

JPEG (Deze pagina), 678.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

-.-.-_y m--..... r . . -. -,.., i ­ . -. a . -,-W.-­
. l
/
{ •
7
S l
! i
‘ l
E ~« 41 ~­- *
l a

als een opperste geregtshof, en toch kan liet, zoo als wij l
l gezien hebben, zonder tussohenkomst der wetgevende magt in {
ä aanhangige regtszaken onregt plegen. Een Hof van cassatie ii
{ is niet ele levende wet, zoo als een absolntemonareh, wiens l
. wil de cmzscil privé verkondigde. Het Hof van cassatie heeft ,
1
elaarom, vermits het niet alleen ele wetgevende, maar ook ' i
ele regterlijke seheppingskraeht mist, zoo min een schijn Y
van heiligheid, als de gesnedene elaarom voor een heilige kan
doorgaan , omdat hij geene kinderen verwekken, ele vrou- _
wen niet verleielen , maar enkel moorden en aanklagen kan.
Evenzeer als het Hof van cassatie naar de letter eler wet,
waarbij zijne bevoegdheid geregelel wordt, op de regten en ele
onafhankelijkheiel eler geregtshoven inbreuk maakt, even- ,
zeer beleedigt ele eloor ele schrijvers verkondigde strek- ’
king der cassatie-procedure ele regten der ingezetenen,
elie zich tot ele regtbanken wenden. Aan ele bovenver-
melde, in het verslag van twee staatsraden uitgedrukte
grondstelling, elat ele cassatie-procedure niet zoo zeer moet t
. strekken in het belang der parti en, dan wel in het algemeen
1 belang en tot hanelhaving van het aanzien der wet (1),
{ daaraan hield men vooral na de oprigting van het Hof van
cassatie vast. Men meende niet dikwijls genoeg op deze
je
strekking met ophef te kunnen wijzen. II,
U
. ·;
-- lt
(1) Bij de aanbidding van hunnen geschreven aigod, zijn de Franschen
niet zoo verelraagzaain als de onde Heidenen, die ook de goden van
andere volken eere bewezen. Wa11neei· Fransclren in eene regtsbetrek­
king aanspraak hebben, om naar buitenlandsche wetten beoordeeld te
worden, zoo kan eene overtreding tegen deze wetten geen cassatie-grond
OPlCYCl'Cll. OIZ 72C Ilëltï l)Cl$ 7'(fC(.’UOi7` CO77Z77lC 0lLUC7'ClL7`G (ZG CaSS(ltt07l Z'07`?'(31l7`
de droit sur une leyisletliwz éïrcmgère, à moins qzfclie nc jiit dcuenuc le
principe ct_ Za source d`zme C()IltïCLl‘C?I[Z·O)l aux lois l;lT(I7lQ(LZ·SCS (zie 'lhuenrä,
blz. 49).
t
il
i
V
. __ J