HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 53

JPEG (Deze pagina), 683.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

2
E
l
--- 59 ­·- q
dat deze, ware de zaak ten laatste voor haar gekomen, niet t
het eerste vonnis zou gebillijkt hebben? Zoo is haar echter
de zaak vreemd gebleven, en intusschen heeft het Hof van
cassatie op hare regten ingegrepen, en hoewel dit geene wet-
_ gevende magt bezat, heeft het, wat redelijkerwijs alleen aan
deze toekwam, zich het regt toegeëigend om vonnissen, in
laatste instantie gewezen, krachteloos te maken, en den W
bevoegden regter eene zaak te onttrekken. Het Hof van l
cassatie heeft, ofschoon het geen regter zijn moet, het lot __
der regtszaak beslist, het vonnis van het eerste (eigenlijk
bevoegde) regterlijk collegie, zoo niet in den vorm, toch
i in de daad, veranderd. En dit zou eene bemiddeling tus-
schen wetgever en regter zijn? De regtbanken zouden
. souverein, de regtspleging zou onafhankelijk zijn, wijl er nl
geschreven staat: la; Geur de Cassazfian me comzaäö pas dat
fond {Zes qfaires!
Vlfanneer het Hof van cassatie ook niet zelf de zaak
beslissen, haar niet verbeteren, den geregtshoven niet voor- i
schrijven mag, hoe zij regt spreken zullen, zoo kan het toch
vonnissen van laatste instantie, welke regtskraeht moesten
erlangen, aan deze onttrekken, en ze tot de hoedanigheid
. van een ontwerp, een comm c0nsaZmz£iz;m2z, terugbrengen. ·
VVat baat het, dat de regter, zoolang hij zich in zijnen
' vogybeyeiélenden werkkring beweegt, niet mag gestoord wor-
den ; wat baat de onafhankelijkheid en vrijheid van ineening, Q!
wanneer daaraan alle gevolg kan ontnomen worden? De
roeping des regters is om te 7087'k€7Z«, om in te grijpen in
naam van de wet op het leven dergenen die tot den Staat
V behooren, maar niet om slechts regtsadviezen te geven. ll.
Zoo min eene volkomene vrijmaking der regterlijke magf
van de heerschappij der wetgevende kan plaats grijpen.
a ïá
· Fi