HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 50

JPEG (Deze pagina), 648.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

... 55 ...
naam zou even onjuist zijn geweest. La wur de casmáiovz
ne cmmaïó pas du faml {Zes cáases is de grondstelling,
welke elk begrip van eene regterlijke hoedanigheid bi_j het
Hof van cassatie moet ter zijde stellen; en alle tegenwer-
pingen, welke 1nen tegen de gepastheid van de regtspleging
bij het Hof van cassatie en het heilrijke daarvan voor de
aanhangige regtszaken maakt, worden door de lofredenaars
daarvan afgewezen met de opmerking, ndat het geene regt-
· bank is; iets hetgeen niet genoeg herhaald kan worden" (1).
Maar wanneer er nu geene bedenkingen mogelijk zijn
omtrent hetgeen het opgerigte Hof van cassatie niet is;
dan zijn natuurlijk de bedenkingen niet opgeheven omtrent
de vraag zaai het wel zijn moest, en of het aan zijne bestem-
ming beantwoordde, of zijne oprigting doeltreilend was.
Toen de Franselien het Hof van cassatie oprigtten,
namen zij niet zoo zeer den nieuwen toestand van zaken,
die in Frankrijk moest ingevoerd worden, in aanmerking,
dan wel dat zij de tot dus verre gevolgde gewoonte volg-
den. Zij lieten de bestaande cassatie­proeedure in wezen,
. daar hun eene van den Koning onafhankelijke regtspleging
met eene hoogste regtersinstantie voor het geheele koning-·
rijk vreemd was. Vastlioudende aan het denkbeeld, dat
‘i de opvolger van den cmzseil privé geen regtseollegie, de
cassatie-regtsplegiiig van geenen regterlijken aard zou zijn, `
(1) Aan den anderen kant poogde nxen het weder in de regterlijke
hierarchie in te smokkelen, om daardoor deszelfs ingrijpen in de regts-
pleging te regtvaardigen, en het casseien van de vonnissen in laatste
instantie met het denkbeeld eener onafhankelijkheid van de regterlüke
inagt overeen te brengen. Zoo werd het dubbelzinnige karakter van het
eassatiehof daartoe benuttigd, om al datgene te verontschuldigen,wat het
nadeeligs medebrengt.
k
l
I