HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 49

JPEG (Deze pagina), 662.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

9
ll
«
I
1
w
( ,
l ·
l ­·
( ~·- a5 ­··· 3
kracht en beteekenis ontleende behield men. Wi` zullen
> J
i zien, hoe het haar in de tgden van het beperkte koning- ,
1, _ {
1 schap en der Republiek moest gaan.
li De korte uitspraken in de decreten van 12 Augustus en
( 27 November 1790: .
j lïassemblée ozaz5é0¢zaZe cleczèzfe gae le áïéb2maZ de cassa-
il
man sem marque erf sálenáazre kermis nu eenrs Liers-
mvrrr. ­
Il _y aura em zfwibzmal de cassaáimz ézfablé nurmäs nu
i comes L1l‘«GISLATIF ,
toonen ons zoo veel, dat de Franschen zeer juist de uit- ik
spraken des Konings door den cmzseil privé, welks opvolger
het Hof van cassatie zou zijn, als uitspraken van de wet-
gevende magt beschouwd hadden , waarom ook het Hof van I
cassatie in verband met die magt moest gebragt worden.
Het moest zijn Z’aaxéZiaiv·e et Fappaé du Zégislaáew, (La
eassazfion West pas zme wie de jmésclictéon, mais UN Acrn
nn rurssnnon, zegt Tnnnn).
11(el wordt het regtbank (ᢷá?2zmaZ) , ook Hof (cow)
geheeten (1); maar welken naam zou men aan eene tot dus
verre nog nergens bestaan hebbende instelling geven? Elk
andere, aan eenig deel van het Staats-organismus ontleende
" _"’_"_"`”`”"`
(1) Tnnnxä (pag. 17) noemt liet: la première cour dans Z`0rd1·e Iiieïar- jt"
chique des tribanaux. Hoe strookt dit met den bovenvermelden grondregel, 1
welke de cassatie-procedure eene acte de puissance, mais pas une wie de
jurisdiction heet. Men mag zich aan zulke woordspelingen niet storen;
niet op den naam komt het aan, maar op het wezen van het Hof van
cassatie, op de bestemming, welke daaraan bij deszelfs oprigting gegeven (
werd, en deze is kennelük geene regterlüke, daar de roeping om regts­ `
zaken te beslissen, den regter kenschetst, en eene magt, welke niet in
de eerste plaats het belang der regtszaken dienen moet, niet tot de reg~
terlijke hierarchie kan behooren.
l

I
~,.,_____;__’l_­·*g_­_­Az"A HMH A J.!